Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is de hulp en zorg die iemand langdurig en onbetaald aan een bekende geeft die hulpbehoevend is. De persoonlijke band maakt dat het zorgen voor een naaste vaak iets vanzelfsprekends is. Ongeveer driekwart van alle zorg wordt op deze basis gegeven. Mantelzorg is daarmee het fundament onder het Nederlandse zorgstelsel. (SCP: Oudijk D, Boer A de, Woittiez I, Timmermans J, Klerk M de: Mantelzorg uit de doeken 2010)

Draaglast mantelzorg neemt toe
Na 2020 loopt de vergrijzing in Flevoland snel op. Vraag en aanbod van mantelzorg blijven door de betere inkomenspositie van toekomstige ouderen redelijk in balans. Er is wel een hoger risico voor overbelasting door de gemiddeld hogere leeftijd van mantelzorgers. Ondersteuning van de mantelzorger maakt blijvende participatie in de maatschappij mogelijk.

Hoger risico op vereenzaming
Doordat mantelzorgers vanwege hun zorgtaak minder tijd hebben om hun sociaal netwerk te onderhouden, hebben zij een verhoogd risico op vereenzaming. Dit geldt voornamelijk voor de langdurig zorgende mantelzorgers. Eenzaamheid heeft een negatieve invloed op de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen.

Meer vrouwen dan mannen in mantelzorg
In Flevoland geven meer vrouwen (16%) dan mannen (11%) mantelzorg. Flevolanders in de leeftijdscategorie 35-64 jaar (18%) zijn het vaakst mantelzorger. De categorie 18-34 jaar (4%) scoort het laagst. (GGD Flevoland. Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Vaker mantelzorg naast betaalde baan
Landelijk gezien voert 71% van de mantelzorgers de zorg naast een betaalde baan uit. Eén op de zes werknemers is mantelzorger. Bij 30% van de mantelzorgers valt die combinatie tegen. Door de vergrijzing en verhoging van de pensioenleeftijd is de verwachting dat het aantal werkende mantelzorgers stijgt. Mantelzorgers die meer dan 4 uur mantelzorg per week verlenen gaan vaker (tijdelijk) minder werken of stoppen met werk. (SCP: Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk, 2015)(Zorg en vragen, publicaties 2015)(Zorg en ondersteuning, publicaties 2016, kerncijfers 2014) Op Flevolands niveau zijn hier geen cijfers over bekend.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Een op zeven volwassenen biedt mantelzorg
In Flevoland is 13% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar mantelzorger, waarbij Noordoostpolder met 20% het hoogste percentage mantelzorgers hebben.

Van de senioren is 15% mantelzorger, waarbij Urk met 18% het hoogste percentage mantelzorgers heeft. In Flevoland bieden meer vrouwen (16%) dan mannen (11%) mantelzorg. (GGD Flevoland, volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Aandacht voor overbelasting
Mantelzorgers raken soms overbelast. Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijke reden dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. Het gevoel van zware belasting kan een indicatie zijn voor overbelasting. In Flevoland voelt 18% van de volwassen mantelzorgers en 17% van de oudere mantelzorgers zich zwaar belast. (GGD Flevoland, volwassenen- en seniorenenquête, 2020)


Een op negen senioren ontvangt mantelzorg
Van de Flevolandse senioren ontvangt 8% mantelzorg. Het gaat hierbij meestal om huishoudelijke hulp door de (schoon)dochter of (schoon)zoon. De definitie wijkt af van mantelzorg geven. Mantelzorg ontvangen kan ook korter dan drie maanden zijn of minder dan acht uur per week. (GGD Flevoland, volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Mantelzorg en corona
Voor 4% van de Flevolanders is het geven van mantelzorg meer geworden door de coronacrisis. Voor 1,6% is het juist minder geworden. Deze cijfers zijn vergelijkbaar tussen de verschillende gemeenten en gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. (GGD Flevoland, volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Een op acht volwassenen biedt mantelzorg
In Almere biedt één op de acht volwassenen van 18 jaar en ouder in 2020 mantelzorg. Dat is iets minder dan het Flevolandse en Nederlandse gemiddelde.

Aandacht voor overbelasting
Mantelzorgers raken soms overbelast. Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijke reden dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. Het gevoel van zware belasting kan een indicatie zijn voor overbelasting. In Almere voelt 17% van de volwassen mantelzorgers en 20% van de oudere mantelzorgers zich zwaar belast. (GGD Flevoland, volwassenen- en seniorenenquête, 2020)Een op acht senioren ontvangt mantelzorg
Van de Almeerse senioren ontvangt 6% mantelzorg. Dit is iets minder dan het gemiddelde in Flevoland. Het gaat hierbij meestal om huishoudelijke hulp door (schoon)dochter of (schoon)zoon. De definitie wijkt af van mantelzorg geven. Mantelzorg ontvangen kan ook korter dan drie maanden zijn of minder dan acht uur per week. (GGD Flevoland. Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Een op zeven volwassenen biedt mantelzorg
In Dronten verleent 15% van de volwassenen en 15% van de senioren in 2020mantelzorg. Dit ligt rond het gemiddelde van Flevoland en Nederland.

Aandacht voor overbelasting
Mantelzorgers raken soms overbelast. Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijke reden dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. Het gevoel van zware belasting kan een indicatie zijn voor overbelasting. In Dronten voelt 17% van de volwassen mantelzorgers zich zwaar belast. Bij de senioren is dat met 16% iets lager.Een op tien senioren ontvangt mantelzorg
Van de Drontense senioren ontvangt 8% mantelzorg. Dit is gelijkdan het gemiddelde in Flevoland. Het gaat hierbij meestal om huishoudelijke hulp door (schoon)dochter of (schoon)zoon. De definitie wijkt af van mantelzorg geven. Mantelzorg ontvangen kan ook korter dan drie maanden zijn of minder dan acht uur per week. (GGD Flevoland. Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Een op negen volwassenen is mantelzorger
In Lelystad verleent 13% van volwassenen in 2020 mantelzorg en 16% van de senioren. Dit is vergelijkbaar met het Flevolandse en Nederlandse gemiddelde.

Aandacht voor overbelasting
Mantelzorgers raken soms overbelast. Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijke reden dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. Het gevoel van zware belasting kan een indicatie zijn voor overbelasting. Voor Lelystad geldt dat 20% van de volwassen mantelzorgers en 15% van de oudere mantelzorgers zich zwaar belast voelt.Een op negen senioren ontvangt mantelzorg
Van de Lelystadse senioren ontvangt 10% mantelzorg. Dit ligt rond het gemiddelde in Flevoland. Het gaat hierbij meestal om huishoudelijke hulp door (schoon)dochter of (schoon)zoon. De definitie wijkt af van mantelzorg geven. Mantelzorg ontvangen kan ook korter dan drie maanden zijn of minder dan acht uur per week. (GGD Flevoland. Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Een op vijf volwassenen biedt mantelzorg
In de Noordoostpolder verleent één op de vijf volwassenen (20%) en 16% van de senioren in 2020 mantelzorg. Dat is hoger dan het Flevolandse en Nederlandse gemiddelde.

Aandacht voor overbelasting
Mantelzorgers raken soms overbelast. Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijke reden dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. Het gevoel van zware belasting kan een indicatie zijn voor overbelasting. In de Noordoostpolder voelt 22% van de volwassen mantelzorgers zich zwaar belast. Dat ligt boven het Flevolands en Nederlands gemiddelde. Bij de senioren voelt 21% van de mantelzorgers zich zwaar belast.Een op elf senioren ontvangt mantelzorg
Van de senioren uit de Noordoostpolder heeft 9% mantelzorg ontvangen. Dit wijkt niet af van het gemiddelde in Flevoland. Het gaat hierbij meestal om huishoudelijke hulp door (schoon)dochter of (schoon)zoon. De definitie wijkt af van mantelzorg geven. Mantelzorg ontvangen kan ook korter dan drie maanden zijn of minder dan acht uur per week. (GGD Flevoland. Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Een op zeven volwassenen biedt mantelzorg
Op Urk verleent 15% van de volwassenen en 18% van de senioren in 2020 mantelzorg. Dat is vergelijkbaar met het Flevolandse en Nederlandse gemiddelde.

Aandacht voor overbelasting
Mantelzorgers raken soms overbelast. Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijke reden dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. Het gevoel van zware belasting kan een indicatie zijn voor overbelasting. Voor Urk geldt dat 9% van de volwassen mantelzorgers zich zwaar belast voelt. Dit ligt onder het Flevolands en Nederlands gemiddelde. Er zijn te weinig oudere mantelzorgers op Urk om hiervoor een percentage te geven dat zich zwaar belast voelt.


Een op negen senioren ontvangt mantelzorg
Van de Urker senioren heeft 11% mantelzorg ontvangen. Dit is hoger dan gemiddeld in Flevoland. Het gaat hierbij meestal om huishoudelijke hulp door (schoon)dochter of (schoon)zoon. De definitie wijkt af van mantelzorg geven. Mantelzorg ontvangen kan ook korter dan drie maanden zijn of minder dan acht uur per week. (GGD Flevoland. Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Een op tien volwassenen biedt mantelzorg
In Zeewolde verleende één op de zes volwassenen in 2020 mantelzorg. Dat is iets minder dan het Flevolandse en Nederlandse gemiddelde. Het percentage senioren dat mantelzorg verleende in 2020 is 17%, dit is juist iets meer dan het Flevolandse en Nederlandse gemiddelde.

Aandacht voor overbelasting
Mantelzorgers raken soms overbelast. Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijke reden dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. Het gevoel van zware belasting kan een indicatie zijn voor overbelasting. In Zeewolde voelt 9% van de volwassen mantelzorgers en 14% van de oudere mantelzorgers zich zwaar belast.Een op tien senioren ontvangt mantelzorg
Van de senioren in Zeewolde heeft 10% mantelzorg ontvangen. Dit is iets meer dan het gemiddelde in Flevoland. Het gaat hierbij meestal om huishoudelijke hulp door de (schoon)dochter of (schoon)zoon. De definitie wijkt af van mantelzorg geven. Mantelzorg ontvangen kan ook korter dan drie maanden zijn of minder dan acht uur per week. (GGD Flevoland. Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

GGD Flevoland (13-12-2022). Mantelzorg. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/mantelzorg/