Print

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 Gemeente Zeewolde

Hoe gaat het met de jongeren in Zeewolde? Dat is gemeten met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, een onderzoek dat 1x per vier jaar wordt uitgevoerd door de afdeling BureauX van GGD Flevoland. De resultaten van dit landelijke onderzoek geven inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren op het voortgezet onderwijs. In het najaar van 2019 hebben ruim 107.000 jongeren uit klas 2 en 4 in Nederland de vragenlijst ingevuld, waarvan waarvan 299 jongeren uit Zeewolde.

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn ingedeeld in zes dimensies van Positieve Gezondheid (figuur 1). Positieve Gezondheid betekent meer dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat over het vermogen waarmee iemand omgaat met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven. Met behulp van de zes dimensies kan de gezondheid van jongeren in brede zin in kaart worden gebracht. (iPH (z.d.). Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert. Beschikbaar via: https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/)

Model positieve gezondheid

Figuur 1: model van Positieve Gezondheid in zes dimensies: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, nu en later, lekker in je vel zitten, meedoen en dagelijks leven.


Lichamelijke gezondheid betekent: je goed voelen, gezond eten, en voldoende sporten en bewegen. Die zorgen voor meer energie en een gezonde groei, en verminderen het risico op chronische aandoeningen later. Voor de jeugd geldt: bewegen is goed, meer bewegen is beter. Ook vaccinaties dragen bij aan goede lichamelijke gezondheid. Hoe jongeren zich nu voelen, is van invloed op hun gezondheid in de toekomst.

Ervaren gezondheid
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

De meeste jongeren voelen zich gezond: 86% van de jongeren geeft aan hun gezondheid als goed of zeer goed te ervaren.

Van de jongeren ervaart 86% hun gezondheid als goed of zeer goed. Dit is vergelijkbaar met de rest van Nederland (85%).

Voeding
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

De meerderheid van de jongeren eet niet dagelijks groente of fruit (figuur 2). Van de jongeren geeft 39% aan dagelijks fruit en 54% dagelijks groente te eten. Van de jongeren in Zeewolde ontbijt 85% vijf dagen per week of meer. Dit is meer dan het gemiddelde in Flevoland (73%).

Het percentage jongeren dat elke dag groente en fruit eet ligt hoger in Zeewolde in vergelijking met Nederland.

In de Gezonde School-aanpak adviseert de GGD water te drinken op school in plaats van suikerhoudende dranken. Toch drinken jongeren naast water ook veel suikerhoudende dranken. In Zeewolde geeft 35% van de jongeren aan dagelijks drankjes met suiker te drinken. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Flevoland (34%).

Van de jongeren in Zeewolde geeft 85% aan (bijna) nooit energiedrankjes te drinken. Energiedrankjes zijn geen gezonde keuze. Het is beter om ze niet of alleen bij uitzondering te drinken. Vanwege de cafeïne krijgen kinderen boven de 13 jaar het advies niet meer dan 1 blikje per dag te drinken. Kinderen onder de 13 zouden het helemaal niet moeten nemen. (Voedingscentrum (z.d.). Energiedrankjes. Beschikbaar via: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/energiedrankjes.aspx.)

Jongeren in Zeewolde drinken minder energiedrankjes dan gemiddeld in Nederland.


Figuur 2: ontbijtgedrag, groente- en fruitconsumptie, inname van water, zoete drankjes en energydrinks onder jongeren in Zeewolde, Flevoland en in Nederland.

Bewegen
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Ongeveer driekwart van de jongeren in Zeewolde sport wekelijks bij een club, vereniging of sportschool (73%). Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. Negentig procent van de jongeren geeft aan elke dag lopend of fietsend naar school te gaan. Dit is meer dan het gemiddelde in Flevoland (78%) en Nederland (84%). Figuur 3 geeft het beweeggedrag van jongeren aan.


Figuur 3: het aantal jongeren dat dagelijks minstens één uur beweegt, wekelijks sport of dagelijks lopend of op de fiets naar school gaat in Zeewolde, Flevoland en Nederland.

Vaccinaties
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

In de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn vragen opgenomen over vaccinaties en hoe jongeren hierover denken. Van de jongeren in Zeewolde geeft 84% aan te zijn gevaccineerd, 15% van de jongeren weet niet of ze gevaccineerd zijn. Van de jongeren die aangeven gevaccineerd te zijn, is 84% het eens met de keuze van zijn/haar ouders om zich te laten vaccineren. In heel Flevoland geeft 81% van de jongeren aan gevaccineerd te zijn.

Om de verspreiding van infectieziekten onder controle te houden, is het belangrijk dat kinderen en jongeren hun vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) halen. Wanneer veel mensen zijn ingeënt tegen een infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor (groepsimmuniteit). Voor bijvoorbeeld de bestrijding van mazelen moet de vaccinatiegraad minimaal 95% zijn om groepsbescherming te krijgen. In het RVP worden kinderen gratis ingeënt tegen 12 infectieziekten. Sinds 2019 valt het RVP onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten.

De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op zelf-rapportage van jongeren. Gebaseerd op cijfers van het landelijke registratiesysteem, dat is aangesloten op de Basisregistratie Personen, is in 2019 de vaccinatiegraad in Zeewolde voor volledige deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma 87,2%. Dit is 3,6%-punt minder dan gemiddeld in Nederland.
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven is de psychische gezondheid van belang. Jongeren kunnen last hebben van psychosociale problemen, zoals emotionele problemen, gedragsproblemen en problemen met leeftijdgenoten. Ervaren stress geeft risico op lichamelijke en/of psychische gezondheidsproblemen en beïnvloedt daarmee ook de kwaliteit van leven van jongeren. Om dromen en doelen van nu en later te kunnen verwezenlijken zijn weerbaarheid en voldoende inkomen belangrijk. Weerbaarheid is ‘het in staat zijn om met de eisen van de samenleving om te gaan, zelfstandig keuzes te kunnen maken en met tegenslagen om te kunnen gaan’. (NCJ (z.d.). Themadossier Weerbaarheid. Beschikbaar via: https://www.ncj.nl/themadossiers/weerbaarheid/over-weerbaarheid/).

Psychosociale gezondheid
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

In Zeewolde heeft 10% van de jongeren een verhoogd risico op psychosociale problemen, zoals hyperactiviteit, emotionele problemen, problemen met leeftijdgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal gedrag. In Zeewolde heeft 16% een verhoogd risico op emotionele problemen en 8% heeft een verhoogd risico op gedragsproblemen. Het risico op psychosociale, emotionele en gedragsproblemen in Zeewolde is lager dan het gemiddelde in Nederland (respectievelijk 12%, 19% en 12%).

Meisjes hebben vaker psychische problemen dan jongens. Ook hebben meisjes vaker emotionele problemen (zoals zich angstig of ongelukkig voelen) dan jongens.

Met behulp van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is de psychosociale gezondheid in kaart gebracht. SDQ meet het risico op aanwezigheid van psychosociale problematiek, waaronder emotionele problemen en gedragsproblemen. Met de SDQ kan ingeschat worden hoe groot de kans is dat een jongere daadwerkelijk problemen heeft of gaat ontwikkelen.
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
Stress
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Van de jongeren in Zeewolde geeft 39% aan zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. School of huiswerk wordt het meest genoemd als oorzaak van stress (figuur 4). Jongeren in Zeewolde voelen zich minder vaak gestrest dan het gemiddelde in Nederland (44%).

Meisjes geven vaker aan zich gestrest te voelen dan jongens.


Figuur 4: zelfgerapporteerde oorzaken van stress onder jongeren in Zeewolde, Flevoland en Nederland.

Weerbaarheid
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Van de jongeren uit Zeewolde is 91% voldoende weerbaar. Het percentage jongeren in Zeewolde dat voldoende weerbaar is, is vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (90%).

Weerbaarheid is gemeten aan de hand van stellingen over ‘opkomen voor jezelf’ en het maken van keuzes waarop de jongeren kunnen aangeven in hoeverre ze het ermee eens zijn.
< > Scroll om meer van de tabel te zien.


Jongeren die opgroeien in armoede hebben onder andere een hoger risico op sociale uitsluiting, psychische problemen en een minder goede ontwikkeling van het brein als gevolg van stress. (NCJ (z.d.) Themadossier Armoede. Beschikbaar via: https://www.ncj.nl/themadossiers/aanpak-armoede/gevolgen/) Ook hangt opgroeien in armoede samen met een ongezondere leefstijl, zoals minder gezonde voeding, minder sporten en meer blootstelling aan meeroken. (CBS (2019). Armoede en sociale uitsluiting 2019. Beschikbaar via: https://longreads.cbs.nl/armoede-en-sociale-uitsluiting-2019/armoede-en-sociale-uitsluiting-bij-kinderen/)

Moeite met rondkomen
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Van de jongeren in Zeewolde geeft de meerderheid (67%) van de jongeren aan thuis geen moeite te hebben met rondkomen, 2% van de jongeren in Zeewolde geeft aan thuis enige of grote moeite te hebben met rondkomen (figuur 5). Gemiddeld in Nederland geeft 69% van de jongeren aan thuis geen moeite te hebben met rondkomen.

In 2018 is 6% van alle jongeren in Zeewolde opgegroeid in een gezin met een laag inkomen (armoederisico). (CBS (2019). Armoede en sociale uitsluiting 2019. Beschikbaar via: https://longreads.cbs.nl/armoede-en-sociale-uitsluiting-2019/armoede-en-sociale-uitsluiting-bij-kinderen/)
< > Scroll om meer van de tabel te zien.


Figuur 5: zelfgerapporteerde moeite met rondkomen in Zeewolde.

Gezinssituatie
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Van de jongeren in Zeewolde geeft de meerderheid (76%) van de jongeren aan bij beide ouders te wonen (zie onderstaand figuur).


Figuur 6: gezinssituatie van jongeren in Zeewolde.


Ervaren hoe het met je gaat, is ook een aspect van gezondheid. Dit wordt ook kwaliteit van leven genoemd. Je gelukkig voelen is een aspect van lekker in je vel zitten. Ingrijpende gebeurtenissen zoals een scheiding of een ziekte van een ouder hebben invloed op hoe goed jongeren in hun vel zitten. Deze ingrijpende gebeurtenissen staan bekend als risicofactoren voor het ontwikkelen of in stand houden van psychosociale problemen bij jongeren. (NCJ (2016). Richtlijn: Psychosociale problemen. Beschikbaar via: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=35&rlpag=1752)

Geluk
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Van de jongeren uit Zeewolde voelt 89% zich gelukkig. Het lijkt erop dat de jongens in Zeewolde zich vaker gelukkig voelen dan de meisjes.

Het percentage jongeren dat zich gelukkig voelt is hoger in Zeewolde in vergelijking met het gemiddelde in Nederland (84%).

Ingrijpende gebeurtenissen
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

In Zeewolde is 17% van de jongeren jonge mantelzorger. Dit is iemand die op dit moment een gezinslid heeft met een ernstige ziekte, beperking of verslaving. Ongeveer een kwart van de jongeren in Zeewolde (24%) heeft een scheiding meegemaakt van zijn/haar ouders, of maakt nu een scheiding mee.

Jongeren in Zeewolde zijn vaker jonge mantelzorger dan het gemiddelde in Nederland (14%).

Meedoen
Vriendschappen en deel uitmaken van een groep zijn belangrijk voor zelfvertrouwen, ervaren steun en zelfstandigheid. Pesten heeft echter het tegenovergestelde effect. Bij pesten probeert een jongere (of meerdere jongeren) een andere jongere schade toe te brengen. Dit kan fysiek, verbaal of psychologisch zijn. Daarnaast kan pesten ook digitaal plaatsvinden, via internet, sociale media of telefoon. Jongeren die gepest worden hebben een hogere kans op het ontwikkelen van psychische problemen zoals angst en depressie, ook op latere leeftijd. Daarnaast kan gepest worden leiden tot psychosomatische klachten en tot een lager zelfvertrouwen bij jongeren. (NCJ (2014). NCJ Richtlijn: pesten. Beschikbaar via: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=1&rlpag=469)

Pesten
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

In Zeewolde geeft 9% van de jongeren aan gepest te zijn in de afgelopen drie maanden. In klas 4 is dit hoger vergeleken met klas 2. Bij 5% van de jongeren in Zeewolde vindt het pesten meerdere keren per maand plaats. Ook is 5% van de jongeren digitaal gepest in de afgelopen drie maanden. In Nederland geeft gemiddeld 8% aan gepest te zijn in de afgelopen drie maanden.


Figuur 7: pestgedrag onder jongeren in Zeewolde, Flevoland en Nederland.

Mediawijsheid
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

In Zeewolde geeft 5% van de jongeren aan zelf een naaktfoto of seksfilmpje te hebben verstuurd. Dit is meer dan het gemiddelde in Nederland (3%). Zes procent van de jongeren geeft aan dat een naaktfoto of seksfilmpje weleens tegen zijn/haar zin is verspreid door iemand anders.

Dagelijks leven
Risicogedrag als alcohol- en drugsgebruik, roken, onveilig vrijen en overmatig gebruik van social media en gamen komen relatief vaak voor bij jongeren. Veelvuldig gebruik van alcohol en drugs op jonge leeftijd kan leer-, gedrags- en geheugenproblemen veroorzaken. Op langere termijn kan middelenmisbruik leiden tot psychische problemen zoals angsten en psychoses. Onveilig vrijen kan leiden tot seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa’s) of ongewenste zwangerschap. Ten slotte kunnen overmatig gebruik van social media en gamen leiden tot verslaving.

Sociale media en gamen
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Van de jongeren uit Zeewolde loopt 9% risico op problematisch gebruik van sociale media. Over het algemeen hebben meisjes vaker een risico op problematisch gebruik van sociale media, terwijl jongens vaker een risico hebben op problematisch gamen. (Jellinek (2018). Risico’s van overmatig gamen. Beschikbaar via: https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/gedrag/gamen/)

Problematisch gebruik van sociale media en gamen zijn gebaseerd op een somscore aan de hand van zeven kernindicatoren gebaseerd op de CIUS-A lijst van het instituut voor verslavingsonderzoek (IVO). De gevolgen van overmatig gamen kunnen zich onder andere uiten in het afraffelen van huiswerk, het verminderen van sociale contacten en concentratieproblemen.
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
Alcohol
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 is de laatste jaren sterk gedaald, voornamelijk door invoering van de Drank- en horecawet die verkoop van alcohol aan jongeren verbiedt. Toch heeft 33% van de jongeren in Zeewolde ooit alcohol gedronken. Het grootste deel van de jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken, heeft ook recent gedronken, en in veel gevallen is dat vijf glazen of meer (bingedrinken). Van de jongeren is 28% recent dronken of aangeschoten geweest (figuur 8).

Het alcoholgebruik onder jongeren in Zeewolde ligt hoger in vergelijking met het Nederlands gemiddelde.

Jongeren in Zeewolde hebben vooral vaker recent gedronken (31%, Nederland: 26%) en zijn vaker recent dronken of aangeschoten geweest (21%, Nederland: 13%).


Figuur 8: alcoholgebruik onder jongeren in Zeewolde, Flevoland en Nederland.

Roken en drugsgebruik
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Roken komt steeds minder voor onder jongeren, voornamelijk door de Tabaks- en rookwarenwet. Toch zijn er nog steeds jongeren die op jonge leeftijd beginnen met roken. In Zeewolde heeft 14% van de jongeren ooit een sigaret gerookt, 9% rookt tenminste iedere week. Daarnaast geeft 16% van de jongeren aan ooit een elektronische sigaret te hebben gebruikt (figuur 9).

Jongeren in Zeewolde hebben vaker gerookt in vergelijking met het Nederlands gemiddelde (10%).

Van de jongeren in Zeewolde heeft 5% ooit waterpijp gerookt, 9% heeft ooit softdrugs gebruikt en 3% van de jongeren heeft ooit lachgas gebruikt. Het recente gebruik van deze middelen is lager (figuur 9). In Nederland heeft gemiddeld 10% van de jongeren ooit gerookt en 9% van de jongeren ooit softdrugs gebruikt.


Figuur 9: tabak, softdrugs, waterpijp en lachgas gebruik in Zeewolde, Flevoland en Nederland.

Seksualiteit
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Aan de jongeren in Zeewolde is gevraagd of ze ervaring hebben met geslachtsgemeenschap. Zes procent van de jongeren heeft aangegeven ooit seks te hebben gehad. Iets minder dan de helft (47%) van de jongeren die seks hebben gehad, heeft altijd een condoom gebruikt.
In Nederland heeft gemiddeld 45% van de seksueel actieve jongeren aangegeven altijd een condoom te hebben gebruikt.

Jongeren met meerdere problemen op het gebied van school, wonen of risicogedrag vormen een groep met een verhoogd risico op latere gezondheidsproblemen. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen welke jongeren onder een risicogroep vallen. Dit is inzichtelijk gemaakt door 11 risico-indicatoren uit de vragenlijst bij elkaar op te tellen. Het gaat daarbij om de volgende 11 onderwerpen: niet bij een club sporten, recent alcohol drinken, wekelijks roken, emotionele problemen, gedragsproblemen, lage weerbaarheid, regelmatig pesten op school, regelmatig gepest op school, problematisch social media gebruik, problematisch gamen en nooit ontbijten. Stapeling van problemen komt vooral voor bij gezinnen met een lagere sociaaleconomische status en bij gezinnen die moeite hebben met rondkomen.

De meerderheid van de jongeren in Zeewolde heeft geen of één risicofactor, 17% van de jongeren heeft drie of meer risicofactoren. In Flevoland heeft 14% van de jongeren drie of meer risicofactoren.

In figuur 10 is een uitsplitsing gemaakt naar klas, opleidingsniveau, gezinssituatie en moeite met rondkomen voor Flevoland. Dit figuur is niet op het niveau van Zeewolde gepresenteerd, vanwege lagere aantallen. Ook bij jongeren die aangeven dat hun gezin moeite heeft met rondkomen, is het percentage verviervoudigd ten opzichte van jongeren uit gezinnen die geen moeite hebben met rondkomen. Het is aannemelijk dat deze verschillen ook in de gemeente Zeewolde merkbaar zijn.


Figuur 10: percentage jongeren in Flevoland met een stapeling van drie of meer risicofactoren voor gezondheidsproblemen op latere leeftijd, uitgesplitst naar leerjaar, opleidingsniveau, gezinssituatie, problemen met rondkomen, en geslacht.
Over de Gezondheidsmonitor Jeugd
In Nederland hebben ruim 107.000 jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs deelgenomen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, waarvan 5.916 uit Flevoland. De jongeren hebben een anonieme vragenlijst op de pc, tablet of smartphone ingevuld.

In Zeewolde hebben 299 jongeren deelgenomen aan dit onderzoek. De VO-school in Zeewolde heeft deelgenomen aan het onderzoek, maar de meeste VO-scholen in Ermelo en Harderwijk hebben niet deelgenomen. Hierdoor is de respons van havo en vwo jongeren lager. Bij de interpretatie van de resultaten van havo/vwo dient er rekening mee worden gehouden dat het om kleine aantallen jongeren gaat.

Alle deelnemende jongeren woonachtig in Zeewolde zijn meegenomen in de cijfers voor deze factsheet. Van deze jongeren is 47% jongen en 53% meisje. De verdeling naar leeftijd en onderwijsniveau staan in de onderstaande figuren.


Figuur 11: verdeling van de leeftijden van de deelnemende jongeren uit Zeewolde.

Figuur 12: verdeling van de jongeren over de verschillende onderwijsniveaus.

GGD Flevoland (21-01-2021). Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 Gemeente Zeewolde. Geraadpleegd op 20-05-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/gezondheidsmonitor-jeugd-2019-gemeente-zeewolde/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail