Print

Gezondheid jongeren Zeewolde

In de factsheet Jij en je Gezondheid 2017-2018 staan de resultaten van de jongeren uit gemeente Zeewolde uit klas 1 en 3 van het vmbo en klas 2 en 4 van havo/vwo van het voortgezet onderwijs. U vindt hier informatie over onder andere gezondheid, leefstijl, welzijn en school.

Leeswijzer
Voor het merendeel van de onderwerpen in ‘Jij en je Gezondheid’ wordt de uitkomst van de vragen weergegeven als een risicoscore op het probleem. Om te bepalen of een jongere al dan niet te maken heeft met één van de gezondheidsproblemen, worden in dit rapport de scores ‘matig en hoog risico’ beide gerapporteerd. Voor de buurtmonitor op Een Gezonder Flevoland wordt de combinatie van deze afkapwaarde gebruikt.

Uitgelicht

Voeding
De meeste jongeren in Zeewolde ontbijten regelmatig (86%). In vergelijking met voorgaande jaren is dit percentage iets gedaald. In 2016-2017 ligt dit percentage nog op 92%.

Bewegen
Van de jongeren in Zeewolde sport 52% minstens zeven uur per week. Van de jongeren geeft 84% aan wekelijks bij een sportvereniging of –club te sporten. Beide percentages liggen hoger dan het Flevolandse gemiddelde van respectievelijk 41% en 67%.

Alcohol
Drie op de tien jongeren in Zeewolde heeft alcohol gedronken in de afgelopen drie maanden. Vier procent van de jongeren heeft in de afgelopen drie maanden vijf drankjes of meer gedronken per drinkgelegenheid (binge drinken). In Flevoland is dit percentage 5%.

Pesten
Van de jongeren in Zeewolde geeft 11% aan minstens één keer gepest te zijn in de afgelopen maand. In Flevoland is dit 9% van de jongeren.

Toelichting

Algemene gezondheid

Hoe gaat het met je?
In Zeewolde heeft 92% van de jongeren een goede ervaren gezondheid. Dit is ongeveer gelijk aan Flevolands gemiddelde van 91%.

Kwaliteit van leven gaat over gezondheid en welzijn. Hoe jongeren dit ervaren voorspelt ook de gezondheid in de toekomst. Het gaat om het totaalplaatje: fysiek, emotioneel, sociaal en cognitief.

Voorspellers voor een goede gezondheid zijn het beoefenen van lichamelijke activiteit en het dagelijks eten van groenten. Gedrag als roken en gamen zijn belangrijke voorspellers voor een slechte(re) gezondheid.

Leefgewoonten

Gewicht
Van de jongeren in Zeewolde heeft 9% van de jongeren te maken met matig overgewicht.

Gezond gewicht is belangrijk. Jongeren met overgewicht hebben meer kans op een aantal chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook op problemen met de psychosociale gezondheid.

Ondergewicht komt daarnaast voor bij tien procent van de jongeren. Jongeren met ondergewicht hebben risico op andere problemen: een tekort aan voedingsstoffen kan leiden tot moeheid, lusteloosheid en concentratieproblemen. De jongeren zijn gemeten en gewogen door een doktersassistente of verpleegkundige. Het gaat hier niet om zelfrapportage.Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren.

Ontbijten
Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In Zeewolde ontbijt 86% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 76%. Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Bijna de helft (47%) van de jongeren in Zeewolde eet elke dag groente en ruim drie op de tien (31%) jongeren eten elke dag fruit. Ter illustratie: in Flevoland eet 40% van de jongeren elke dag groente en 28% elke dag fruit.* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Zeewolde drinkt 76% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Zeewolde geeft 40% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In Zeewolde sport ruim de helft van de jongeren (52%) minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 41%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Zeewolde sporten meer jongeren wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club in Zeewolde (84%). In Flevoland is dit 67%.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen.


* ≥ 5 dagen per week
** totaal sporten: in vrije tijd, op school, bij vereniging

Mondgezondheid
In de gemeente Zeewolde poetst 71% van de jongeren minstens twee keer per dag zijn of haar tanden. Bijna iedereen bezoekt minstens één keer per jaar een tandarts (98%). Een goede mondgezondheid voorkomt dat jongeren last krijgen van pijn, wondjes en ontstekingen.

Seksualiteit
In de puberteit hebben veel jongeren hun eerste ervaringen met seksuele handelingen. Van de jongeren in Zeewolde geeft 4% aan ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad. Onveilige seks kan leiden tot seksueel overdraagbare aandoeningen of een zwangerschap.

Condoomgebruik wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door de houding van een jongere ten aanzien van condoomgebruik en zijn of haar idee over de vaardigheden die nodig zijn om condoomgebruik bespreekbaar te maken. Voorlichting stimuleert condoomgebruik.

* van de jongeren die aangegeven hebben ooit geslachtsgemeenschap te hebben gehad

Genotmiddelengebruik

Voor het onderzoek ‘Jij en je Gezondheid 2017-2018’ is de vraagstelling voor alcohol en roken anders ten opzichte van de vraagstelling van het Flemovo onderzoek dat voorgaande jaren is uitgevoerd. Door deze verschillen is het voor deze factsheet niet mogelijk om trends weer te geven voor de onderwerpen alcohol en roken.

Roken
Twaalf procent van de jongeren in Zeewolde heeft ooit gerookt. Dit is vergelijkbaar met het percentage in Flevoland (11%). Nicotine is na enkele sigaretten verslavend en veel rokers beginnen op jonge leeftijd al met roken.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker. Van de jongeren in Zeewolde geeft 4% aan wekelijks of (bijna) dagelijks te hebben gerookt in de afgelopen drie maanden. Voor Flevoland ligt dit percentage op 2%.

Alcohol
Ondanks het verbod voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te kopen (Drank- en horecawet, 2014) heeft in Zeewolde 30% van de jongeren alcohol gedronken in de afgelopen drie maanden. Dit is gelijk aan het gemiddelde in Flevoland.

Alcoholgebruik is schadelijk voor de hersenontwikkeling van jongeren. Daarnaast heeft het gebruik van alcohol een negatieve invloed op alcoholmisbruik en -afhankelijkheid op latere leeftijd.

Binge drinken
In de gemeente Zeewolde heeft 4% op één avond minstens vijf drankjes gedronken in de afgelopen drie maanden. Dit wordt binge drinken genoemd.


Cannabis
In Zeewolde heeft 2% van de jongeren weleens cannabis gebruikt. Het gebruik van cannabis vermindert het kortetermijngeheugen en het reactie- en concentratievermogen. Dit kan leiden tot slechtere schoolprestaties, maar ook tot het ontwikkelen van psychische of cognitieve stoornissen op latere leeftijd.

Waterpijp
Bij het roken van een waterpijp komen schadelijke stoffen vrij zoals teer, koolmonoxide en nicotine die verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. (Trimbos-Instituut: E. Willemse, L. Springvloet, M. van Laar. Factsheet Waterpijp, 2018) Het gebruik van de waterpijp komt het meest voor onder jongeren van 15 jaar en ouder. Van de jongeren in Zeewolde heeft 11% weleens waterpijp gerookt. In Flevoland is dit 14% van de jongeren.

Digitaal mediagebruik

Gamen
Gamen hoort bij deze tijd en games zijn door het gebruik van de smartphone of tablet overal aanwezig. De controle en beheersbaarheid zijn daardoor lastig. In Zeewolde gamet 19% van de jongeren vrijwel dagelijks.

Van de jongeren in Zeewolde heeft 6% een matig risico op een gameverslaving. Dit betekent dat deze jongeren het gevoel kunnen krijgen dat ze het gedrag niet meer onder controle hebben en zich zorgen maken over hun gebruik.

De gevolgen van overmatig gamen kunnen zich onder andere uiten in het afraffelen van huiswerk, het verminderen van sociale contacten en concentratieproblemen. (Jellinek: Risico’s van overmatig gamen, 2018. Beschikbaar via: https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/gamen/basisinfo-gamen/risicos-van-gamen/. Geraadpleegd op: 10-01-2019)

Leefomgeving

Omgang met elkaar
In Zeewolde geeft 12% aan weleens te worden gepest. Bij pesten probeert een jongere (of meerdere jongeren) een andere jongere schade toe te brengen. Dit kan fysiek, verbaal of psychologisch zijn. De macht is tussen jongeren is dan ongelijk verdeeld.

Pesten kan ook digitaal plaatsvinden: in de gemeente Zeewolde is 4% van de jongeren in de afgelopen maanden via internet of telefoon lastiggevallen met vervelende berichten of plaatjes. Jongeren die regelmatig gepest worden hebben vaker gezondheidsklachten en minder zelfvertrouwen.


Eenzaamheid
Van de jongeren in Zeewolde heeft 4% een matig risico op eenzaamheid. In Flevoland heeft 8% een matig tot hoog risico op eenzaamheid. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen. Bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Psychische gezondheid

Angst en depressie
In Zeewolde heeft 5% van de jongeren last van depressieve klachten of angststoornissen. Daarnaast heeft 6% een verhoogd risico. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan over jongeren die zich verdrietig of onrustig voelen of niets meer echt leuk vinden. Wanneer jongeren sociaal-emotionele problemen hebben, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren thuis en op school.

Nare gedachten
Om een beter beeld te krijgen van de mentale of geestelijke gezondheid onder jongeren, zijn in de vragenlijst ook vragen opgenomen over suïcidale gedachten. Zeven procent van de jongeren in Zeewolde heeft in de afgelopen weken de wens gehad om dood te zijn.

Eetproblemen
Van de jongeren in Zeewolde heeft 6% te maken met eetproblemen. Daarnaast heeft 10% een verhoogd risico op deze problemen. Als dit uitgesplitst wordt naar geslacht, dan heeft ruim 14% van de jongens een matig tot hoog risico op eetproblemen. Bij meisjes ligt dit percentage op ruim 17%.

Hierbij is gekeken naar jongeren die zichzelf te dik vinden terwijl anderen hen dun vinden, jongeren die expres overgeven na het eten, bang zijn controle te verliezen over de hoeveelheid die zij eten of vinden dat eten hun leven overheerst.

Slapen
In Zeewolde heeft 6% van de jongeren een hoog risico op slaapproblemen. Daarnaast heeft 16% van de jongeren in Zeewolde een matig risico op slaapproblemen. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen met wakker worden of met slaperigheid overdag. De percentages in Flevoland zijn respectievelijk 14% en 12%.

Slecht slapen kan ertoe leiden dat psychische problemen makkelijker ontstaan of in stand blijven.


Nare gebeurtenissen
Als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis kunnen jongeren te maken krijgen met posttraumatische stress. Dit kan bijvoorbeeld door er beelden van terug te zien of er aan te denken zonder het te willen. Van de jongeren in Zeewolde heeft 20% in enige mate te maken met of last van een nare gebeurtenis. In Flevoland is dit percentage 12%.

Leergedrag

Leergedrag
Het overgrote deel van de jongeren in Zeewolde heeft geen last van leerproblemen (90%). De jongeren in Zeewolde scoren hierop iets minder goed dan jongeren in de rest van Flevoland (93%).

Faalangst
Bijna de helft van de jongeren in Zeewolde heeft een enigszins verhoogd risico op faalangst (43%). Bij 14% van de jongeren gaat het om een hoog risico.

Als gevolg van faalangst kunnen schoolprestaties negatief worden beïnvloed, ook hangt faalangst vaak samen met het zelfvertrouwen van een jongere.

Algemeen

In Zeewolde hebben 171 jongeren een niet-anonieme, digitale vragenlijst over hun gezondheid ingevuld. De jongeren volgen het Vmbo en hoger. De jongeren die praktijkonderwijs volgen, hebben een andere vragenlijst ingevuld.

De vragenlijst is ingevuld door jongeren uit klas 1 en 3 van het Vmbo en jongeren uit klas 2 en 4 van Havo en Vwo. De jongeren zijn eventueel onderzocht door een jeugdverpleegkundige.

Algemene kenmerken
In onderstaande tabel zijn de algemene kenmerken opgenomen van de jongeren in Zeewolde die een vragenlijst hebben ingevuld.

Zeewolde Flevoland
Geslacht
Jongen 49% 47%
Meisje 51% 53%
Leeftijd
12 jaar of jonger x 7%
13 jaar 8% 20%
14 jaar 45% 26%
15 jaar 30% 24%
16 jaar 16% 17%
17 jaar of ouder x 6%
Autochtoon 91% 71%
Gezinssamenstelling
Beide ouders 83% 74%
Nieuw tweeoudergezin 8% 7%
Co/ouders 2% 4%
Eenoudergezin 5% 13%
Anders x 2%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Toelichting Jij en je Gezondheid
Met ingang van schooljaar 2017-2018 is het FLEMOVO-onderzoek vervangen door het screeningsonderzoek ‘Jij en je gezondheid (JEJG)’ uitgevoerd door Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op alle voortgezet onderwijsscholen in Flevoland. Dit onderzoek is bedoeld om jongeren te screenen op gezondheidsproblematiek en indien nodig hen tijdig te kunnen doorverwijzen.

Deze gemeenterapportage is opgesteld op basis van de resultaten van het onderzoek ‘Jij en je Gezondheid 2017-2018’. In vergelijking met FLEMOVO zijn sommige onderwerpen en vraagstellingen veranderd, waardoor het vergelijken van JEJG-resultaten met FLEMOVO-resultaten niet altijd mogelijk is.

Tabellenboek JEJG 2017-2018

GGD Flevoland (02-05-2019). Gezondheid jongeren Zeewolde. Geraadpleegd op 15-09-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/jejg-zeewolde-2017-2018/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail