Aantal infectieziekten verdwenen door vaccinaties

Veel infectieziekten zijn na de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) sterk teruggedrongen en soms zelfs verdwenen. Tot en met 2017 vond er jaarlijks een lichte daling van ongeveer een half procent plaats onder het aantal deelnemers aan het RVP. Er is een einde gekomen aan deze daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het RVP krijgt, de vaccinatiegraad is sinds 2018 weer stabiel . (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018)

Difterie (ernstige keelontsteking) en tetanus (verkramping kaakspieren) komen na introductie van deze vaccins bijna niet meer voor in Nederland. Uitbraken van polio, mazelen, bof en rodehond vinden af en toe nog plaats. Meestal zijn deze uitbraken in regio’s waar inwoners om verschillende redenen niet laten vaccineren.

Vaccinatiegraad op landelijk niveau hoog

In het verslagjaar 2018 is de vaccinatiegraad op landelijk niveau ruim 90%. HPV vormt een uitzondering hierop. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018) De WHO norm van 95% (WHO, 2013) wordt niet gehaald.

 

Sterfte door infectieziekten RVP

Aan een aantal infectieziekten van het RVP kunnen mensen overlijden. Voorbeelden hiervan zijn difterie, tetanus, kinkhoest en meningitis (hersenvliesontsteking). (S. de Greef: Epidemiologie van kinkhoest in Nederland en implicaties voor toekomstige vaccinatiestrategieën. In: Infectieziekten Bulletin. RIVM, mei 2011) Daarnaast bestaan een aantal infectieziekten die meestal vanzelf overgaan, maar in sommige gevallen is het verloop ernstig met overlijden tot gevolg. Denk hierbij aan bof, mazelen en rodehond. Sterfte wordt voornamelijk veroorzaakt doordat (nog) niet tegen de ziekte is gevaccineerd.

Toename kinkhoest in Nederland

Sinds 1996 is de toename van het aantal kinkhoestgevallen in Nederland verhoogd. Dit wordt deels verklaard door de veranderde structuur van de kinkhoestbacterie, waardoor de bacterie ook gevaccineerde mensen ziek kan maken. De kinkhoestvaccinatie beschermd niet levenslang. (RIVM, kinkhoestvaccinatie voor volwassenen) Het ziekteverloop is minder ernstig, maar gevaccineerde personen met kinkhoest kunnen wel zuigelingen besmetten bij wie de ziekte meestal ernstig verloopt. (Schurink-van ’t Klooster & de Melker, 2016)

Overzicht ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma

Het RVP beschermt kinderen van 0 tot 18 jaar tegen ernstige infectieziekten die kunnen leiden tot de dood of blijvend ernstige gevolgen als hersenbeschadiging, spierverlamming of doof- en blindheid. (RIVM) Binnen het RVP wordt gevaccineerd tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rodehond (BMR), infectie met Haemophilus influenzae type b, hepatitus B (DKTP-Hib-HepB), meningokokken C-ziekte (MenC), pneumokokken-infecties (Pneu) en baarmoederhalskanker veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV).

Overzicht ziekten uit het RVP: omschrijving en gevolgen infectieziekten

Vaccinatiegraad Flevoland onder landelijk gemiddelde

Met uitzondering van de HPV-vaccinatie ligt de vaccinatiegraad voor bijna alle Flevolandse gemeenten boven de grens van 90%, maar onder het landelijke gemiddelde. (van Lier et al, 2017) Boven deze grens wordt de gehele groep beschermd tegen uitbraken van infectieziekten. De percentages in de tabel tonen de gegevens over verslagjaar 2017 en gaan over zuigelingen geboren in 2014, kleuters geboren in 2011 en schoolkinderen geboren in 2006.

Vaccinatiegraad in Flevoland 2017

Vrije keuze

In Nederland hebben ouders de keus of zij hun kind laten vaccineren. Alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma worden vergoed door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder verantwoordelijkheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Lichte daling in trend vaccineren
In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Flevoland met ongeveer 1% gedaald. Deze lichte daling is ook landelijk onder de zuigelingen te zien. (RIVM rapport vaccinaties verslagjaar 2017)

HPV-vaccinatie
Het percentage meisjes dat een HPV-vaccinatie gehaald heeft, ligt in het verslagjaar 2016 in Flevoland nog op 48,9%. In het verslagjaar 2017 is dit percentage gedaald naar 37,8%. Dit is aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde van 53,4%. Het landelijke gemiddelde is in verslagjaar 2016 nog 61,0%.

Lichte daling in trend vaccineren
In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Almere met ongeveer 0,5% gedaald. Deze lichte daling is ook landelijk onder de zuigelingen te zien. (RIVM rapport vaccinaties verslagjaar 2017)


Opkomst HPV flink onder landelijk gemiddelde. 
Het percentage meisjes dat een HPV-vaccinatie gehaald heeft, ligt in het verslagjaar 2016 in Almere nog op 52,4%. In verslagjaar 2017 is dit percentage nog maar 42,4%. Dit ligt ver beneden het landelijke gemiddelde van 53,4%.

Lichte daling in trend vaccineren
In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Dronten met ongeveer 0,5% gedaald. Deze lichte daling is ook landelijk onder de zuigelingen te zien. (RIVM rapport vaccinaties verslagjaar 2017)


Opkomst HPV flink onder landelijk gemiddelde. 
Het percentage meisjes dat een HPV-vaccinatie gehaald heeft, ligt in het verslagjaar 2016 in Dronten nog op 59,1%. In verslagjaar 2017 ligt dit percentage nog maar op 42,4%. Dit ligt beneden het landelijke gemiddelde van 53,4%.

Lichte daling in trend vaccineren
In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Lelystad met ongeveer 1% gedaald. Deze lichte daling is ook landelijk onder de zuigelingen te zien. (RIVM rapport vaccinaties verslagjaar 2017)

Opkomst HPV flink onder Nederlands gemiddelde
Het percentage meisjes dat een HPV-vaccinatie gehaald heeft, ligt in het verslagjaar 2016 in Lelystad nog op 45,1%, In verslagjaar 2017 is dit nog maar 36,6%. Dit ligt ver beneden het landelijke gemiddelde van 53,4%.

Daling in trend vaccineren
In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in gemeente Noordoostpolder met ruim 2% gedaald. Deze lichte daling is ook landelijk onder de zuigelingen te zien. (RIVM rapport vaccinaties verslagjaar 2017)


Opkomst HPV fors onder Nederlands gemiddelde
Het percentage meisjes dat een HPV-vaccinatie gehaald heeft, ligt in het verslagjaar 2016 in Noordoostpolder nog op 53,0%. In verslagjaar 2017 is dit nog maar 39,5%. Dit is fors beneden het landelijke gemiddelde van 53,4%.

Opkomst inentingen ver onder Nederlands gemiddelde
In verslagjaar 2017 ligt de opkomst op Urk voor de verschillende inentingsfasen nog altijd ver onder het Nederlands gemiddelde en de WHO-grens van 90%. De opkomst ligt tussen de 58% en 65%. Het risico op een uitbraak van infectieziekten is hier groot. Geloofsovertuiging, traditie en de angst voor (bijwerkingen van) vaccinaties zijn de belangrijkste redenen om niet te laten vaccineren.

Flinke daling in trend vaccineren
In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad op Urk met ongeveer 4 tot 7% gedaald. Landelijk is onder de zuigelingen ook een daling te zien, maar die is maar 1%. (RIVM rapport vaccinaties verslagjaar 2017)


Opkomst HPV ver onder Nederlands gemiddelde
Het percentage meisjes dat een HPV-vaccinatie gehaald heeft, ligt in het verslagjaar 2016 in Urk op 8,3%. In het verslagjaar 2017 is dit nog maar 5,7%. Dit ligt erg ver beneden het landelijke gemiddelde van 53,4%.

Daling in trend vaccineren
In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Zeewolde met ongeveer 2,5% gedaald. Deze daling is ook landelijk onder de zuigelingen te zien [rapport rivm 2016], al is de daling van Meningokokken C en BMR in Zeewolde sterker. (RIVM rapport vaccinaties verslagjaar 2017)


Opkomst HPV fors onder Nederlands gemiddelde
Het percentage meisjes dat een HPV-vaccinatie heeft gehaald, ligt in het verslagjaar 2016 in Zeewolde nog op 49,7%. In verslagjaar 2017 is dit nog maar 32,2%. Dit is fors beneden het landelijke gemiddelde van 53,4%.

GGD Flevoland (18-06-2020). Vaccinaties. Geraadpleegd op 13-08-2020 via https://www.eengezonderflevoland.nl/preventie-zorg/vaccinaties/