Antibioticaresistentie grote bedreiging
Antibioticaresistentie vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Er wordt veel onderzoek gedaan om dit probleem in kaart te brengen teneinde richtlijnen en effectieve bestrijdingsmiddelen te ontwikkelen om overdracht van deze bacteriën van mens op mens te beperken of te verhinderen.

Wat is antibioticaresistentie?
Mensen en dieren dragen bacteriën bij zich waarvan sommige ziekmakend zijn. Om te herstellen is soms antibiotica nodig. Bij veelvuldig gebruik van antibiotica wordt de kans dat bacteriën resistent (ongevoelig) worden voor antibiotica steeds groter. Het is moeilijk om een infectie door resistente bacteriën te behandelen wanneer het antibioticum de bacteriën niet meer doodt, hun groei remt of zelfs helemaal zijn werking verloren heeft.

Gevolgen antibioticaresistentie
Een gevolg van antibioticaresistentie is dat een ziekte moeilijker te behandelen is. Mensen die besmet zijn met een resistente bacterie zijn hierdoor langer en ernstiger ziek. Het verloop van de ziekte kan hierdoor levensgevaarlijk worden. Als een behandeling met antibiotica niet werkt, is de kans om te overlijden aan een infectieziekte groter. Antibioticaresistentie vormt vooral een risico voor mensen met een verminderde weerstand.

Preventieve maatregelen tegen verspreiding resistente bacteriën

  • Vorming regionale zorgnetwerken bij probleemaanpak.
  • Daling antibioticumgebruik in veeteelt.
  • Aandacht voedselveiligheid.
  • Monitoring en in kaart brengen rol milieu (afvalwater, meststromen).
  • Ontwikkeling snelle diagnostische testen voor vermindering (foutief) voorschrijven antibiotica.
  • Bewustwording stimuleren van probleem bij burgers, professionals en bestuurders. (Ministerie van Volksgezondheid)

 
Actie in Flevoland
GGD Flevoland is partner bij het opzetten van het regionale zorgnetwerk ‘antibioticaresistentie’. Gemeenten kunnen de overheidsmaatregelen versterken in hun beleid voor een gezonde leefomgeving. (GGD Flevoland)

GGD Flevoland (06-06-2019). Antibioticaresistentie. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/preventie-zorg/antibioticaresistentie/