Box_met 113 melding voor pagina zelfdodingAantal zelfdodingen Flevoland
Het aantal zelfdodingen in Flevoland was in 2016 gestegen van 37 naar 48 in 2017. Dit was het hoogste aantal zelfdodingen sinds 2013. In 2018 en 2019 is het aantal zelfdodingen echter weer gedaald van 31 in 2018 respectievelijk 24 in 2019. (Suïcidemonitor GGD Flevoland, 2020) In 2019 zijn in Nederland 1.829 zelfdodingen te betreuren geweest. Dat is gemiddeld vijf per dag. (CBS, 2016)

Aantal pogingen tot zelfdoding ook gedaald
Het aantal Flevolanders dat na een poging tot zelfdoding in de ambulance van GGD Flevoland terecht komt, ligt in 2018 op 274*. Dit is in 2017 nog 317*. Pogingen tot zelfdoding komen het meest voor bij (jonge) vrouwen.

Dashboard

Meer zelfdodingen onder mannen
In Flevoland komt zelfdoding bij mannen vaker voor dan bij vrouwen, met name onder 30 tot 60 jarigen. Volgens het CBS is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak van mannen in Nederland (306) tussen de 50 en 60 jaar. In totaal zijn in Flevoland in de periode 2010-2017 43 zelfdodingen van mannen tussen de 50 en 60 jaar te betreuren. Dit is 19% van het totale aantal zelfdodingen in die periode. (GGD Flevoland, 2017)

Risicogroepen vooral weduwnaars en gescheiden mannen
Risicogroepen (CBS, 2013) in Flevoland voor zelfdoding zijn:

 • mannen tussen de 50 en 65 jaar, met name gescheiden mannen of weduwnaars;
 • werklozen met een lage sociaal economische status;
 • homoseksuele mannen;
 • personen of familieleden die eerder een suïcidepoging hebben ondernomen;
 • mensen met een lichamelijke aandoening;
 • jongeren met een zelfbeschadigend gedrag.

Oorzaken (pogingen tot) zelfdoding

  • Psychische problematiek: bij 87%-90% van de gevallen is er sprake van psychische problematiek. (113, Informatie suicidepreventie, 2020)
  • Financiële crisis: Tijdens en na de kredietcrisis die in 2008 begon is het aantal suicides gestegen. In perioden dat het economisch niet goed gaat, neemt het aantal gevallen van zelfdoding toe. (Effects of the 2008 recession on health: a first look at European data. Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coautts A, McKee M, 2011)
  • Zelfdodinggedachten onder jongeren: uit onderzoeken van 2016-2017 van GGD Flevoland blijkt dat 12% van de Flevolandse jongeren soms met zelfmoordgedachten rondloopt en 2% er vaak aan gedacht heeft. Twee procent van de jongeren heeft een poging tot zelfdoding gedaan. (GGD Flevoland: FLEMOVO, 2016-2017)

Sociale steun belangrijke beschermende factor
Sociale steun lijkt één van de belangrijkste beschermende factoren van zelfdoding te zijn. Andere beschermende factoren zijn persoonskenmerken gerelateerd aan positieve copingvaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, actieve betrokkenheid bij een religieuze gemeenschap en verbondenheid met een professional. (World Health Organization, 2014)(Hemert, 2012)

* Dit is een conservatieve schatting, aangezien niet alle suïcidepogingen leiden tot ambulancevervoer. Er zijn geen vergelijkbare cijfers om Flevoland te vergelijken met landelijke cijfers.

GGD Flevoland (18-06-2020). Zelfdoding. Geraadpleegd op 30-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/mentaal-welbevinden/zelfdoding/