Print

Gezondheid Lelystad in vogelvlucht 2016

Lelystad leeft!

Het is een gemeente waar mensen werken en winkelen, koken en eten, sporten, vrijwilligerswerk doen, ontspannen en genieten. Kinderen en jongeren zitten op school, sporten, spelen, ontmoeten elkaar of chatten op de computer of smartphone. Veel mensen ervaren een goede gezondheid, hebben de regie over hun eigen leven en geven hier betekenis aan. Zij maken adequaat gebruik van allerlei diensten en voorzieningen.

Samen sterker
Een deel van de mensen ervaart zijn gezondheid minder goed. Zij hebben steun of zorg nodig om de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven aan te gaan. Dat lukt met hulp van familie, vrienden, dorpsgenoten en professionals. Er wordt hard gewerkt aan een sterke samenleving waarin iedereen een betekenisvol leven in een gezonde leefomgeving kan leiden. waarin mensen een betekenisvol leven in een gezonde leefomgeving kunnen leiden.

Het kan nog gezonder
Gezondheidsbeleving is de sleutel voor het (her)vinden van de eigen kracht, levensdoelen en motivatie. Van de volwassen Lelystedelingen voelt 73% zich gezond. Dat gevoel neemt af met de leeftijd. Onder senioren voelt nog maar iets meer dan de helft zich gezond. Ter illustratie: in Flevoland voelt twee op de vijf 80-jarigen zich gezond. (GGD Flevoland: volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Risico psychosociale problematiek jeugd
Van de kinderen in de basisschoolleeftijd loopt minstens 1 op de 12 een verhoogd risico op psychosociale problematiek. Van de jongeren is 1 op de 20 onvoldoende weerbaar.

In sommige wijken ligt het percentage jongeren met een minder goede psychische gezondheid hoger. Daarom is het belangrijk om de weerbaarheid van een kind al op de basisschool te versterken.

Mentale gezondheid volwassenen en senioren
De mentale gezondheid onder de volwassenen en senioren in Lelystad is iets minder goed dan gemiddeld in Flevoland. Bijna de helft van de Lelystedelingen van 19 jaar en ouder heeft een matig tot hoog risico op depressie en 15% van de volwassen Lelystedelingen is eenzaam tot zeer eenzaam. Onder senioren voelt zelfs bijna de helft zich matig tot zeer ernstig eenzaam. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016) Eenzaamheid en depressie werken negatief op gezondheid en participatie.Overgewicht
Bij kinderen en jongeren is minstens 1 op de 5 te zwaar of veel te zwaar.

Overgewicht bedreigt de kwaliteit van leven. Tieners met ernstig overgewicht zitten vaak slechter in hun vel en hebben vaker suïcidegedachten. Hierbij zijn oorzaak en gevolg onduidelijk. Wel is duidelijk dat overgewicht veel van de mentale veerkracht vraagt. Overgewicht leidt regelmatig tot uitsluiting, gezondheidsproblemen en problemen met werk of school.

Van de volwassenen heeft 37% matig overgewicht en 15% ernstig overgewicht. Van de senioren heeft 42% last van overgewicht en 24% heeft zeer ernstig overgewicht. Zij ervaren vaker en gedurende een langere periode een slechtere gezondheid en minder kwaliteit van leven. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Invloed omgeving
Een gezonde leefstijl en een gezond gewicht is beter haalbaar, wanneer de omgeving mensen daartoe verleidt en stimuleert. Zonder nadenken is gezond eten en bewegen dan de makkelijkste en meest voor de hand liggende keuze.

Alcohol te vanzelfsprekend
Alcoholgebruik blijkt nog steeds heel gewoon. Weliswaar zijn er verhoudingsgewijs iets minder Lelystedelingen die alcohol nuttigen dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Toch is 8% van de volwassen Lelystedelingen en 5% van de senioren een zware drinker.

Ondanks het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar heeft 1 op de 6 van de jongeren tussen de 14 en 16 jaar recent alcohol gedronken. Eén op elke acht jongeren doet aan binge drinken. En maar liefst 1 op de 20 volwassen Lelystedelingen is een zware drinker.

Het voorbeeldgedrag van ouders en andere volwassenen bepaalt in grote mate het alcoholgebruik van jongeren. Alcoholgebruik verstoort de balans van de gebruiker, mede omdat hij er slechter door slaapt. Daarnaast zorgt overdadig alcoholgebruik voor overlast en brengt het de veiligheid in het verkeer in gevaar. Tot slot ervaren alcoholgebruikers regelmatig verstoorde relaties of problemen op school of werk.

Mantelzorgers vaker overbelast
Mantelzorgers raken soms overbelast. Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijke reden dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. Van de volwassenen inwoners voelt 21% en van de senioren voelt 23% zich zwaar belast. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Het gevoel van zware belasting kan een indicatie zijn voor overbelasting. Mantelzorgers raken overbelast als zij ervaren dat de zorg teveel op hun schouders komt. Zij ervaren dat hun zelfstandigheid in de knel komt of dat de zorgverlening ten koste gaat van hun gezondheid. Een gevoel van overbelasting ontstaat ook wanneer het verlenen van mantelzorg conflicten oplevert op het werk of in de thuissituatie.Zelfredzaamheid
In Lelystad wonen veel senioren van 65 jaar en ouder zelfstandig, ook als ze te maken krijgen met veranderingen in fysieke en mentale gezondheid. Mensen met beperkingen ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht en mobiliteit. Van de senioren ervaart 21% een mobiliteitsbeperking. Dit is gelijk aan het gemiddelde in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Beperkingen bemoeilijken maatschappelijke participatie en kunnen leiden tot een minder goede gezondheid en een lager inkomen. De nadelige gevolgen van vallen en de angst om te vallen waardoor ouderen verminderd zelfredzaam zijn en daarmee soms in een sociaal isolement terecht komen, zijn te voorkomen met een bewezen effectief valprogramma.

Gevolgen laaggeletterdheid
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn vaak laaggeletterd en hebben vaker een minder goede gezondheid. Laaggeletterden hebben moeite met het lezen, begrijpen en toepassen van bijvoorbeeld gezondheidsinformatie.

In 2016 is ongeveer 16% van de Lelystedelingen laaggeletterd. Dit is gelijk aan het percentage in Flevoland. (Regionale Gezondheidsinformatie [RGI], 2016) (Stichting Lezen en Schrijven: Rapport Spreiding van geletterdheid in Nederland, 2016)

Het percentage laaggeletterden is hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde (12%) en andere provincies. Laaggeletterdheid vraagt veel aandacht, vanwege de negatieve invloed op de zelfredzaamheid, gezondheid en participatie van inwoners. (Universiteit Maastricht Researchcentrum voor Onderwijs en arbeidsmarkt, 2016)

In Lelystad betekent dit dat minstens één op elke zeven inwoners minder profiteert van de zorgmogelijkheden en andere voorzieningen. Zij zijn vaker afhankelijk van begrip en praktische steun van familie, buren en kennissen. Echter, door hun laaggeletterdheid zijn ze mogelijk minder sociaal actief en vallen daardoor ook minder snel terug op hun sociale netwerk.

Een effectieve aanpak van gezondheidsachterstand begint met het in kaart brengen van de gevolgen van laaggeletterdheid voor inwoners en hun kinderen.

Stel uw vraag
Neem vrijblijvend contact op met de @relatiebeheerder van GGD Flevoland of via het ‘Stel uw vraag’ contactformulier.

Onder ‘Advies en Ondersteuning’ ziet u wat de beleidsadviseurs en onderzoekers van GGD Flevoland voor u kunnen betekenen.

GGD Flevoland (26-04-2018). Gezondheid Lelystad in vogelvlucht 2016. Geraadpleegd op 27-11-2021 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/gezondheid-lelystad-vogelvlucht/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail