Print

Flemovo Urk 2016-2017

In de factsheet FLEMOVO 2016-2017 staan de resultaten van de Urker jongeren uit klas 1 en 3 van het vmbo en klas 2 en 4 van havo/vwo van het voortgezet onderwijs. U vindt hier informatie over onder andere gezondheid, leefstijl, welzijn en school.

Uitgelicht

Kwart jongeren inactief
Slechts 11% van de Urker jongeren voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en beweegt minstens één uur per dag matig intensief. Ruim drie op de tien jongeren zijn inactief. Zij voldoen op minder dan drie dagen van de week aan de beweegnorm.

Over- en ondergewicht
Van de Urker jongeren kampt 15% met overgewicht. Dit ligt rond het Flevolands gemiddelde. Van de jongeren heeft 10% ondergewicht.

Zeven procent rookt wekelijks
Momenteel rookt zeven procent van de Urker jongeren minimaal wekelijks. Vijftien procent heeft ooit gerookt.

Binge drinken
Van de jongeren heeft 16% recent alcohol gedronken. Dertien procent van de Urker jongeren heeft recent vijf drankjes of meer per drinkgelegenheid gedronken (binge drinken). Daarnaast geeft 6% aan zich recent aangeschoten of dronken gevoeld te hebben.

Weerbaarheid
Vrijwel alle Urker jongeren (90%) zijn voldoende weerbaar. Dit betekent dat zij voor zichzelf opkomen en eigen keuzes durven maken. Zij bewaken hun eigen grenzen en kunnen omgaan met groepsdruk. Drie procent vertoont problematisch gedrag met betrekking tot het gebruik van sociale media en 2% heeft dit met betrekking tot gamen.

Toelichting

Voeding, bewegen en gewicht

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren.

Ontbijten
In Urk ontbijt 89% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 81%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Bijna vier op de tien jongeren eten elke dag groente en een kwart eet elke dag fruit. De groente- en fruitconsumptie liggen iets onder het landelijk gemiddelde.

Energydrinks
Ook Urker jongeren gebruiken energydrinks. Zestien procent van de jongeren drinkt 1x per week energydrinks. Dit ligt rond het Flevolandse gemiddelde.

Uit onderzoek van het Voedingscentrum onder 11 t/m 18-jarigen blijkt dat meer dan de helft van de jongeren weleens energydrinks gebruikt, omdat ze het lekker vinden. De jongsten van het onderzoek drinken energydrinks om erbij te horen. (Voedingscentrum)

Op latere leeftijd worden energydrinks gebruikt om wakker te blijven of meer energie te krijgen. Naast de positieve effecten ervaren jongeren ook negatieve effecten zoals druk zijn, hyperactiviteit en hoofdpijn. (Sikkema, 2012)

Risico’s door energydrinks
Door de grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen hebben deze dranken een slechte invloed op de mondhygiëne (tandbederf). Zij dragen bij aan overgewicht en op termijn aan het ontstaan van diabetes.

Bewegen
In Urk voldoet 11% aan de beweegnorm. Van de jongeren is 34% inactief te noemen. In Flevoland ligt dat percentage op 23%. Een inactieve jongere voldoet minder dan drie dagen per week aan de beweegnorm.

Zes op de tien jongeren sporten wekelijks bij een vereniging, club of sportschool. Dit ligt onder het gemiddelde van 70% in Flevoland.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen. De norm voor jongeren is om minstens één uur per dag matig intensief te bewegen door bijvoorbeeld wandelen, fietsen of ingespannen spelen. Schoolgym valt hier ook onder.


Overgewicht
Vijftien procent van de jongeren in Urk heeft overgewicht; 13% heeft matig overgewicht en 2% heeft extreem overgewicht. Het overgewicht in Urk ligt iets onder het Flevolands gemiddelde van 18%.

Gezond gewicht is belangrijk. Jongeren met overgewicht hebben meer kans op een aantal chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast heeft overgewicht ook invloed op de psychosociale gezondheid.

Ondergewicht
Tien procent van de Urker jongeren heeft ondergewicht.

Ondergewicht heeft andere risico’s. Door een tekort aan voedingsstoffen kunnen jongeren zich moe en lusteloos voelen. Ook leidt ondergewicht tot concentratieverlies.

De jongeren zijn gemeten en gewogen door een doktersassistente of verpleegkundige. Het gaat hier niet om zelfrapportage.


Genotmiddelen

Roken
Vijftien procent van de jongeren heeft (in het verleden) weleens gerookt. Momenteel rookt 7% minimaal wekelijks.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker.


Alcohol
Ondanks het verbod voor kinderen onder de 18 jaar om alcohol te kopen (Drank- en horecawet, 2014) heeft in Urk 16% van de jongeren recent alcohol gedronken. Dit is hoger dan gemiddeld in Flevoland (13%).

Alcoholgebruik is schadelijk voor de hersenontwikkeling van jongeren. Daarnaast heeft het gebruik van alcohol een negatieve invloed op alcoholmisbruik en -afhankelijkheid op latere leeftijd.

Binge drinken
Het verschil tussen recent drinken en binge drinken is klein. Als jongeren drinken, drinken ze vaak veel. In Urk heeft 13% recent op één avond minstens vijf drankjes gedronken. Dit wordt binge drinken genoemd.

Zes procent is recent aangeschoten of dronken geweest. Het percentage binge drinkers is hoger dan het percentage jongeren dat recent aangeschoten of dronken is geweest. Niet alle jongeren voelen zich aangeschoten of dronken na binge drinken.Softdrugs
Het gebruik van softdrugs in Urk ligt op 3%. Het gebruik van softdrugs op jonge leeftijd kan leiden tot het ontwikkelen van psychische of cognitieve stoornissen op latere leeftijd.

Schoolklimaat

Schoolbeleving
In Urk vindt 57% van de jongeren het leuk op school. In heel Flevoland ligt dit gemiddelde op 51%. Nog eens 37% vindt dat het wel gaat en 6% vindt het niet leuk. Ruim driekwart van de jongeren geeft aan met een docent op school te kunnen praten als ze ergens mee zitten.

Jongeren brengen veel tijd op school door. Naast het volgen van een opleiding is school voor veel van hen ook een belangrijke plek om sociale contacten te onderhouden.

Schoolverzuim
Tien procent van de jongeren heeft recent (afgelopen 4 weken) gespijbeld. Daarnaast is 35% ziek geweest in de maand voorafgaand aan het onderzoek.

Veelvuldig schoolverzuim kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. Daarnaast is spijbelen een risicofactor voor bijvoorbeeld vandalisme en diefstal.

Pesten op school
In Urk is het hoogste percentage pesters van Flevoland te vinden. Van de Urker jongeren pest 9% iemand anders. In de rest van Flevoland ligt dit met 5% iets lager. Verder geeft 9% van de Urker jongeren aan gepest te worden op school.

Bij pesten probeert een persoon (of meerdere personen) een andere persoon schade toe te brengen. Dit kan fysiek, verbaal of psychologisch zijn. De macht is dan ongelijk verdeeld tussen de personen.


Pesten is veel in het nieuws geweest de afgelopen jaren. Vooral in combinatie met thuiszitters en zelfdoding.

Lekker in je vel

Weerbaarheid
Van de Urker jongeren is 90% voldoende weerbaar. Dit is iets lager dan het Flevolands gemiddelde van 93%.

Jongeren die weerbaar zijn durven voor zichzelf op te komen en keuzes te maken. Ze zitten goed in hun vel, staan positiever in het leven, hebben minder last van stress en gaan beter om met problemen. Door het bewaken van hun eigen grenzen en goed om te gaan met groepsdruk kunnen zij beter ‘nee’ zeggen tegen verleidingen als roken, alcohol en ongezond eten. Ook zijn zij minder vaak slachtoffer van pesten.

Preventie
Preventie van psychische problemen op jonge leeftijd voorkomt problemen op volwassen leeftijd. Dit vereist een mix van maatregelen, interventies en betrokkenheid op verschillende beleidsterreinen zoals welzijn, jeugd en veiligheid.

Psychosociale gezondheid

Risico op sociaal-emotioneel probleem
In Urk heeft 2% een verhoogd risico op een sociaal-emotioneel probleem. Dit is iets lager dan het Flevolands gemiddelde van 4%.

Zelfdoding
Om een beter beeld te krijgen van de mentale of geestelijke gezondheid onder jongeren, zijn in de vragenlijst ook vragen opgenomen over suïcidale gedachten.

In Urk denkt 92% nooit aan zelfdoding, 7% een enkele keer en 1% vaak. Er is een daling te zien in het percentage jongeren dat aan zelfdoding denkt. In 2010-2011 is dit nog 16%. Nu in 2016-2017 is dat 8%. Het Flevolands gemiddelde is 14%.

Eén procent van de Urker jongeren geeft aan in het afgelopen jaar een poging tot zelfdoding gedaan te hebben.

Een poging is wat een jongere zelf vindt dat een poging is. Het geeft weer dat de jongere er op dat moment geen gat meer in zag en daadwerkelijk iets ondernomen heeft om er niet meer te zijn. Het is een schreeuw om aandacht waarbij niet noodzakelijkerwijs een arts of ambulance bij betrokken is geweest.

Internet

Social media gebruik
Twee derde van de jongeren in Urk gebruikt dagelijks social media. Drie procent vertoont problematisch gedrag met betrekking tot het gebruik van social media. Dit is lager dan het Flevolands gemiddelde van 6%.

Social media zoals Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube en Snapchat worden door jongeren steeds meer gebruikt. Wanneer jongeren moeite hebben om met social media te stoppen en hierdoor bijvoorbeeld hun huiswerk afraffelen of niet genoeg slapen is er sprake van problematisch gebruik.

Gamen
Twee procent vertoont problematisch gedrag met betrekking tot gamen. Dit is ongeveer gelijk aan Flevolands gemiddelde.

Voor gamen geldt hetzelfde als voor het gebruik van social media. Jongeren vertonen problematisch gedrag als zij het moeilijk vinden om te stoppen met het spelen van spelletjes, hun huiswerk afraffelen of hierdoor niet genoeg slapen.

Digitaal pesten
Vier procent geeft aan digitaal gepest te worden en 3% pest een ander via onlinekanalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Whatsapp of Facebook.

Gezondheid

Ervaren gezondheid
In Urk beoordeelt 80% van de jongeren hun eigen gezondheid als goed. Dit is ongeveer gelijk aan het Flevolands gemiddelde.

Ervaren gezondheid is een indicator voor kwaliteit van leven. Het hebben van een chronische aandoening is een belangrijke voorspeller voor een slechtere ervaren gezondheid.

Voorspellers voor een goede gezondheid zijn het beoefenen van lichamelijke activiteit en het dagelijks eten van groenten. Gedrag als roken, gamen en het hebben van gehoorschade zijn belangrijke voorspellers voor een slechte(re) gezondheid.

Chronische aandoeningen
11% geeft aan regelmatig migraine of zware hoofdpijn te hebben. Daarnaast heeft 7% astma of bronchitis en heeft één op de tien last van eczeem. ADHD wordt door 6% van de jongeren gerapporteerd. Het percentage jongeren dat chronisch vermoeid is ligt op 3%.

Chronische ziekten worden door een arts vastgesteld of zijn zelf gerapporteerd.


Seksualiteit
Veel jongeren hebben in de puberteit hun eerste seksuele ervaring. In Urk heeft 20% ervaring met zoenen of tongzoenen. Ook heeft 1% geslachtsgemeenschap (gehad).

Condoomgebruik
Onveilig vrijen kan leiden tot seksueel overdraagbare aandoeningen of een zwangerschap. Iets meer dan de helft van de seksueel actieve jongeren gebruikt altijd een condoom. Condoomgebruik wordt voor een belangrijk deel beïnvloedt door de houding van een jongere ten aanzien van condoomgebruik en zijn of haar idee over de vaardigheden die nodig zijn om condoomgebruik bespreekbaar te maken. Voorlichting stimuleert condoomgebruik.


Homoseksualiteit
In de vragenlijst is een vraag opgenomen over hoe jongeren denken over homoseksualiteit. Gevraagd is of de jongeren bevriend blijven als een vriend of vriendin vertelt homoseksuele gevoelens te hebben. Hierop heeft 37% ‘ja’ geantwoord en 39% weet niet of ze bevriend willen blijven.

Gehoor
In Urk luisteren de meeste jongeren minder dan acht uur per dag muziek. Van de jongeren heeft 41% weleens een piepend of suizend geluid gehad na het luisteren van harde muziek.

Uit onderzoek blijkt dat 14-60% van de jongeren weleens een tijdelijke piep of ruis in het oor heeft na het uitgaan. (Hoorstichting, 2012) Gehoorschade is onomkeerbaar.

Herhaaldelijke blootstelling aan harde muziek is een risicofactor voor het ontstaan van blijvende gehoorschade bij jongeren. Blootstelling aan harde muziek kan onder meer leiden tot oorsuizen en uiteindelijk tot gehoorverlies.

Algemeen

In Urk hebben 514 leerlingen een niet anonieme, digitale vragenlijst over hun gezondheid ingevuld. De leerlingen volgen het Vmbo kader en hoger. De leerlingen die praktijkonderwijs volgen, hebben een andere vragenlijst ingevuld.

De vragenlijst is dit jaar voor het eerst ingevuld door leerlingen uit klas 1 en 3 van het vmbo i.p.v. klas 2 en 4. Havo en vwo leerlingen vullen de vragenlijst nog wel in klas 2 en 4 in.

De gegevens van de jongeren van Urk die in de regio IJsselland naar school gaan zijn ook meegenomen in deze rapportage.

Cijfers over gewicht
De cijfers over gewicht komen niet uit de vragenlijst. Alle leerlingen zijn door een doktersassistente of verpleegkundige gemeten en gewogen. De cijfers over het gewicht geven een beeld van de leerlingen uit alle schoolniveaus die een vragenlijst ingevuld hebben.

Algemene kenmerken
In onderstaande tabel zijn de algemene kenmerken opgenomen van de Urker jongeren die een vragenlijst hebben ingevuld.

Urk

Flevoland

 Geslacht
Jongen 49% 49%
Meisje 51% 51%
Leeftijd
12 jaar of jonger 31% 5%
13 jaar 22% 29%
14 jaar 13% 21%
15 jaar 28% 29%
16 jaar 6% 18%
 17 jaar of ouder x 5%
Autochtoon 96% 69%
Schooltype
Vmbo 57% 50%
Havo 29% 31%
Vwo 13% 19%
Gezinssamenstelling
Beide ouders 93% 75%
Stiefgezin 2% 7%
Co-ouderschap x 6%
Eenoudergezin 3% 12%
Anders 2% 1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
(GGD Flevoland, EMOVO 2016-2017)
GGD Flevoland (05-02-2018). Flemovo Urk 2016-2017. Geraadpleegd op 15-12-2018 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/flemovo-urk-2015-2015/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail