Print

Flemovo Flevoland 2016-2017

In de factsheet FLEMOVO 2016-2017 staan de resultaten van Flevolandse jongeren uit klas 2 en 4 van Havo/Vwo en uit klas 1 en 3 van het Vmbo. U vindt hier informatie over onder andere gezondheid, leefstijl, welzijn en school.

Uitgelicht

Bijna kwart jongeren inactief
Slechts 16% van de Flevolandse jongeren voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en beweegt minstens één uur per dag matig intensief. Ruim twee op de tien jongeren zijn inactief te noemen. Zij voldoen op minder dan drie dagen van de week aan de beweegnorm.

Over- en ondergewicht
Achttien procent van de Flevolandse jongeren kampt met overgewicht. Van de jongeren heeft 7% ondergewicht.

1x per week energydrinks
Van de Flevolandse jongeren drinkt minstens 15% 1x per week energydrinks.

2% rookt wekelijks
Momenteel rookt 2% van de Flevolandse jongeren wekelijks. In Flevoland heeft 6% van de jongeren ooit gerookt.

Jongeren drinken nog steeds alcohol
Van de jongeren heeft 13% recent alcohol gedronken. Negen procent van de jongeren heeft recent vijf drankjes of meer per drinkgelegenheid gedronken (binge drinken). Daarnaast geeft 6% aan zich recent aangeschoten of dronken gevoeld te hebben.

Weerbaarheid
Vrijwel alle Flevolandse jongeren (93%) zijn voldoende weerbaar. Dit betekent dat zij voor zichzelf op durven te komen en keuzes durven te maken. Zij bewaken hun eigen grenzen en kunnen omgaan met groepsdruk. Zes procent vertoont problematisch gedrag met betrekking tot het gebruik van sociale media en 3% heeft dit met betrekking tot gamen.

Toelichting

Voeding, bewegen en gewicht

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren.

Ontbijten
In Flevoland ontbijt 81% van de jongeren regelmatig.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
42% van de jongeren eet elke dag groente en drie op de tien eten elke dag fruit.

Energydrinks
Ook onder Flevolandse jongeren zijn energydrinks populair. Vijftien procent van de jongeren drinkt minstens 1x per week energydrinks. Er is een afname te zien in het aantal jongeren dat energydrinks consumeert. In schooljaar 2013-2014 is dit nog 24%.

Uit onderzoek van het Voedingscentrum onder 11 t/m 18-jarigen blijkt dat meer dan de helft van de jongeren weleens energydrinks gebruikt, omdat ze het lekker vinden. De jongsten van het onderzoek drinken energydrinks om erbij te horen. (Voedingscentrum)

Op latere leeftijd worden energydrinks gebruikt om wakker te blijven of meer energie te krijgen. Naast de positieve effecten ervaren jongeren ook negatieve effecten zoals druk zijn, hyperactiviteit en hoofdpijn. (bron: Sikkema, 2012)

Risico’s door energydrinks
Door de grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen hebben deze dranken een slechte invloed op de mondhygiëne (tandbederf). Zij dragen bij aan overgewicht en op termijn aan het ontstaan van diabetes.

Bewegen
Flevolandse jongeren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland. In Flevoland voldoet 16% aan de beweegnorm. Zeven op de tien jongeren sporten wekelijks bij een vereniging, club of sportschool.

In Flevoland is bijna een kwart (23%) van de jongeren inactief te noemen. Een inactieve jongere voldoet minder dan drie dagen per week aan de beweegnorm. Ter illustratie: volwassenen en senioren bewegen ook relatief weinig.

De norm voor jongeren is om minstens één uur per dag matig intensief te bewegen door bijvoorbeeld wandelen, fietsen of ingespannen spelen. Schoolgym valt hier ook onder. Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen.

Overgewicht
In Flevoland heeft 18% van de jongeren overgewicht; 15% heeft matig overgewicht en 3% heeft extreem overgewicht.

Gezond gewicht is belangrijk. Jongeren met overgewicht hebben meer kans op een aantal chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast heeft overgewicht ook invloed op de psychosociale gezondheid.

Ondergewicht
Acht procent van de jongeren heeft ondergewicht.

Ondergewicht heeft andere risico’s. Door een tekort aan voedingsstoffen kunnen jongeren zich moe en lusteloos voelen. Ook leidt ondergewicht tot concentratieverlies.

De jongeren zijn gemeten en gewogen door een doktersassistente of verpleegkundige. Het gaat hier niet om zelfrapportage.

Genotmiddelen

Roken
Zes procent van de jongeren heeft (in het verleden) weleens gerookt. Momenteel rookt 2% minstens wekelijks.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker.Alcohol
Ondanks het verbod voor kinderen onder de 18 jaar om alcohol te kopen (Drank- en horecawet, 2014) heeft in Flevoland 13% van de jongeren recent alcohol gedronken.

Landelijk is een afname in het percentage jongeren dat alcohol drinkt te zien.

Alcoholgebruik is schadelijk voor de hersenontwikkeling van jongeren. Daarnaast heeft het gebruik van alcohol een negatieve invloed op alcoholmisbruik en -afhankelijkheid op latere leeftijd.

Binge drinken
Als jongeren drinken, drinken ze vaak veel. In Flevoland heeft 9% recent op één avond minstens vijf drankjes gedronken. Dit wordt binge drinken genoemd.

Het percentage jongeren binge drinkers is hoger dan het percentage jongeren dat recent aangeschoten is geweest. Hieruit is af te lezen dat niet alle jongeren zich aangeschoten of dronken voelen na binge drinken.


Softdrugs
Het gebruik van hasj in Flevoland ligt op 4%.

Het gebruik van hasj of wiet op jonge leeftijd kan leiden tot het ontwikkelen van psychische of cognitieve stoornissen op latere leeftijd.

Schoolklimaat

Schoolbeleving
In Flevoland vindt ongeveer de helft het leuk op school. Veertig procent vindt dat het wel gaat en 9% vindt het niet leuk. Acht op de tien jongeren geeft aan met een docent op school te kunnen praten als ze ergens mee zitten.

Jongeren brengen veel tijd op school door. Naast het volgen van een opleiding is school voor veel van hen ook een belangrijke plek om sociale contacten te onderhouden.

Schoolverzuim
Negen procent van de jongeren heeft recent gespijbeld. Daarnaast is 39% ziek geweest in de maand voorafgaand aan het onderzoek.

Veelvuldig schoolverzuim kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. Daarnaast is spijbelen een risicofactor voor bijvoorbeeld vandalisme en diefstal.

Pesten op school
Van de Flevolandse jongeren geeft 10% aan gepest te worden op school. Vijf procent pest zelf weleens iemand.

Bij pesten probeert een persoon (of meerdere personen) een andere persoon schade toe te brengen. Dit kan fysiek, verbaal of psychologisch zijn. De macht is dan ongelijk verdeeld tussen de personen.

Lekker in je vel

Weerbaarheid
Van de Flevolandse jongeren is 93% voldoende weerbaar.

Jongeren die weerbaar zijn durven voor zichzelf op te komen en keuzes te maken. Ze zitten goed in hun vel, staan positiever in het leven, hebben minder last van stress en gaan beter om met problemen. Door het bewaken van hun eigen grenzen en goed om te gaan met groepsdruk kunnen zij beter ‘nee’ zeggen tegen verleidingen als roken, alcohol en ongezond eten. Ook zijn zij minder vaak slachtoffer van pesten.

Preventie
Preventie van psychische problemen op jonge leeftijd voorkomt problemen op volwassen leeftijd. Dit vereist een mix van maatregelen, interventies en betrokkenheid op verschillende beleidsterreinen zoals welzijn, jeugd en veiligheid.

Risico op sociaal- emotioneel probleem
In Flevoland heeft 4% een verhoogd risico op een sociaal-emotioneel probleem.

Zelfdoding
Om een beter beeld te krijgen van de mentale of geestelijke gezondheid onder jongeren, zijn in de vragenlijst ook vragen opgenomen over suïcidale gedachten.

In Flevoland denkt 86% nooit aan zelfdoding, 12% een enkele keer en 2% vaak.

Twee procent geeft aan in het afgelopen jaar een poging tot zelfdoding gedaan te hebben. Een poging is wat een jongere zelf vindt dat een poging is. Het is een schreeuw om aandacht waarbij niet noodzakelijkerwijs een arts of ambulance bij betrokken is geweest.

Internet

Social media gebruik
In Flevoland gebruiken acht op de tien jongeren bijna dagelijks social media. In Flevoland vertoont 6% vertoont problematisch gedrag met betrekking tot het gebruik van social media.

Social media zoals Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube en Snapchat worden door jongeren steeds meer gebruikt. Wanneer jongeren moeite hebben om met social media te stoppen en hierdoor bijvoorbeeld hun huiswerk afraffelen of niet genoeg slapen is er sprake van problematisch gebruik.

Gamen
3% vertoont problematisch gedrag met betrekking tot gamen.

Voor gamen geldt hetzelfde als voor het gebruik van social media. Jongeren vertonen problematisch gedrag als zij het moeilijk vinden om te stoppen met het spelen van spelletjes, hun huiswerk afraffelen of hierdoor niet genoeg slapen.

Digitaal pesten
Vijf procent geeft aan digitaal gepest te worden en 3% pest een ander via onlinekanalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Whatsapp of Facebook.

Gezondheid

Ervaren gezondheid
In Flevoland beoordeelt 87% van de jongeren hun eigen gezondheid als goed.

Ervaren gezondheid is een indicator voor kwaliteit van leven. Het hebben van een chronische aandoening is een belangrijke voorspeller voor een slechtere ervaren gezondheid. Voorspellers voor een goede gezondheid zijn het beoefenen van lichamelijke activiteit en het dagelijks eten van groenten. Gedrag als roken, gamen en het hebben van gehoorschade zijn belangrijke voorspellers voor een slechte(re) gezondheid.

Chronische aandoeningen
Van de Flevolandse jongeren geeft 13% aan regelmatig migraine of zware hoofdpijn te hebben. Daarnaast heeft 11% astma of bronchitis en heeft 12% eczeem. ADHD wordt door 7% van de jongeren gerapporteerd. Het percentage jongeren dat chronisch vermoeid is ligt op 6%.

Chronische ziekten worden door een arts vastgesteld of zijn zelf gerapporteerd.

Seksualiteit
Veel jongeren hebben in de puberteit hun eerste seksuele ervaring. In Flevoland heeft 33% ervaring met zoenen of tongzoenen. Ook heeft 6% geslachtsgemeenschap (gehad).

Condoomgebruik
Onveilig vrijen kan leiden tot seksueel overdraagbare aandoeningen of een zwangerschap. Iets meer dan de helft van de seksueel actieve jongeren gebruikt altijd een condoom.

Condoomgebruik wordt voor een belangrijk deel beïnvloedt door de houding van een jongere ten aanzien van condoomgebruik en zijn of haar idee over de vaardigheden die nodig zijn om condoomgebruik bespreekbaar te maken. Voorlichting stimuleert condoomgebruik.

Homoseksualiteit
In de vragenlijst is een vraag opgenomen over hoe jongeren denken over homoseksualiteit. Gevraagd is of de jongeren bevriend blijven als een vriend of vriendin vertelt homoseksuele gevoelens te hebben. Hierop heeft 66% ‘ja’ geantwoord en 24% weet niet of ze bevriend willen blijven.

Gehoor
In Flevoland luistert 11% minstens 8 uur per dag muziek. Van de jongeren heeft 52% weleens last een piepend of suizend geluid (gehad) na het luisteren van harde muziek.

Uit onderzoek blijkt dat 14-60% van de jongeren weleens een tijdelijke piep of ruis in het oor heeft na het uitgaan. (Hoorstichting, 2012) Gehoorschade is onomkeerbaar.

Herhaaldelijke blootstelling aan harde muziek is een risicofactor voor het ontstaan van blijvende gehoorschade bij jongeren. Blootstelling aan harde muziek kan onder meer leiden tot oorsuizen en uiteindelijk tot gehoorverlies.

Algemeen

In Flevoland hebben 7.847 leerlingen een niet anonieme, digitale vragenlijst over hun gezondheid ingevuld. De jongeren volgen het Vmbo kader of hoger. Jongeren die praktijkonderwijs en Vmbo lager dan kader volgen, hebben een andere vragenlijst ingevuld.

De vragenlijst is dit jaar voor het eerst ingevuld door leerlingen uit klas 1 en 3 van het vmbo i.p.v. klas 2 en 4. Havo/Vwo-leerlingen vullen de vragenlijst nog wel in klas 2 en 4 in.

Cijfers over gewicht
De cijfers over gewicht komen niet uit de vragenlijst. Alle leerlingen zijn door een doktersassistente of verpleegkundige gemeten en gewogen. De cijfers over het gewicht geven een beeld van de leerlingen uit alle schoolniveaus die een vragenlijst ingevuld hebben.

Algemene kenmerken
In onderstaande tabel zijn de algemene kenmerken opgenomen van de Flevolandse jongeren die een vragenlijst hebben ingevuld.

Flevoland

Geslacht
Jongen 50%
Meisje 50%
Leeftijd
12 jaar of jonger 12%
13 jaar 29%
14 jaar 18%
15 jaar 27%
16 jaar 11%
17 jaar of ouder 3%
Autochtoon 68%
Schooltype
Vmbo 50%
Havo 32%
Vwo 18%
Gezinssamenstelling
Beide ouders 74%
Stiefgezin 7%
Co/ouders 6%
Eenoudergezin 12%
Anders 1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
(GGD Flevoland, EMOVO 2016-2017)
GGD Flevoland (27-08-2018). Flemovo Flevoland 2016-2017. Geraadpleegd op 23-03-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/flemovo-flevoland-2015-2016/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail