Print

Bevolking Zeewolde

In de factsheet Bevolking staan feiten en cijfers over de inwoners van Zeewolde. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaal economische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Zeewolde.

Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met @GGD Flevoland.

Inwonersaantal

Ruim 22.000 inwoners in Zeewolde
Zeewolde is met 22.113 inwoners de op één na kleinste gemeente in Flevoland.

De provincie Flevoland telt op 1 januari 2016 ongeveer 404.000 inwoners, waarvan bijna de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks. (CBS Statline: Bevolking (2016))

Leeftijdsopbouw en prognose

De bevolkingsopbouw van Zeewolde verandert. Het aandeel ouderen neemt hard toe, terwijl het aandeel jongeren iets afneemt.(CBS Statline Bevolkingscijfers, 2016)

Verschuiving
In de prognose van de demografische druk is te zien dat groep ouderen [grijze druk] toeneemt.

Demografische druk
De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Etniciteit

Etniciteit en gezondheid
De gezondheidstoestand van mensen van niet-westerse landen is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af.
Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij hen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Weinig inwoners van niet-westerse afkomst
In Zeewolde is ruim 4% van de bevolking van niet-westerse afkomst. Daarnaast is meer dan 11% van de inwoners met name afkomstig uit Oost-Europa.

De verwachting is dat het aantal mensen van niet-westerse afkomst fors stijgt naar zo’n 17% in 2040. (CBS 2016)

Prognosepercentages naar land van herkomst: Zeewolde (2015-2040)

2015 2020 2030 2040
Westerse landen 11,1 7,6 8,2 8,6
Niet westerse landen 4,6 9,9 13,6 17,2
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Hier gaat het om Suriname (0,6%), Marokko (0,4%), Nederlandse Antillen/Aruba (0,5%),
Turkije (0,3%) en overige niet-westerse landen (2,8%).

Samenstelling huishoudens

Eenpersoonshuishoudens
In 2015 is in Zeewolde bijna 30% van de huishoudens een eenpersoons huishouden. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 37%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens iets zal dalen naar 32% in 2040.

Eenoudergezinnen in Zeewolde
In 2015 is in Zeewolde ruim 7% een eenoudergezin. Dit is gelijk aan het landelijke gemiddelde. In Flevoland is dat 10%.

Gescheiden inwoners
In Zeewolde is 7% van de bevolking van 20 jaar en ouder gescheiden. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 7,5%. Het Flevolandse gemiddelde is 8%.

Levensverwachting gehuwden
Gehuwde mensen leven langer dan nooit-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Voor een deel van de gezinnen lijken de verschillen met name te komen door een ongunstige financiële situatie. (NJI)

Sociaal Economische Status

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Relatief veel hoogopgeleiden
In 2015 is 29% van de Zeewoldenaren tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). Dit is gelijk aan het gemiddelde van 29% in Nederland.

Bestedingsruimte gelijk aan Nederland
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen voor de gemeente Zeewolde is €25.200.. Dit is hoger dan het Flevolandse gemiddelde van €23.600 en het Nederlandse gemiddelde van €24.800. (CBS 2013)

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Schulden

Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2012 heeft 25% van de volwassenen in Zeewolde moeite om financieel rond te komen. Bij de senioren is dit 14%. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2012)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in Zeewolde 7 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 4 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP.

Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Zeewolde heeft 70% betaald werk. (CBS, 2015) De werkloosheid is in totaal gedaald naar 6,1%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid

Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Zeewolde gedaald naar 10,3%(CBS, 2015). Dit is lager dan het landelijke gemiddelde van 11,3%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld
  • drugs- en drankgebruik
  • leefbaarheidsproblemen


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Zeewolde hebben 56 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.
 

Bronvermelding:
1. CBS Statline: Bevolking (2016)
2. CBS Statline Bevolkingscijfers, 2016
3. CBS, Bevolkingscijfers, 2016
4. NJI
5. CBS, 2013
6. GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2012
7. CBS, 2015
8. CBS, 2015
9. Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015

GGD Flevoland (13-12-2018). Bevolking Zeewolde. Geraadpleegd op 16-06-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-zeewolde/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail