Print

Bevolking Zeewolde

In de factsheet Bevolking Zeewolde 2018 staan feiten en cijfers over de inwoners van Zeewolde. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaaleconomische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Zeewolde.
 

1. Inwonersaantal

Ruim 22.000 inwoners in Zeewolde
Zeewolde is met 22.312 inwoners de op één na kleinste gemeente in Flevoland.
Op 1 januari 2019 telt de provincie Flevoland 416.431 inwoners, waarvan de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks. (CBS Statline: Regionale kerncijfers – bevolking, 2019)

2. Leeftijdsopbouw en prognose

Aandeel ouderen neemt toe
De bevolkingsopbouw van Zeewolde verandert. Het aandeel ouderen neemt hard toe, terwijl het aandeel jongeren iets afneemt. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)


3. Demografische druk

Minder oudere inwoners
Er zijn in Zeewolde minder oudere inwoners [lagere grijze druk] en meer jonge inwoners [hogere groene druk] dan gemiddeld in de rest van Flevoland en Nederland. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Totale demografische druk Groene druk Grijze druk
Nederland 69,6% 37,6% 32,0%
Flevoland (PV) 65,1% 43,1% 21,9%
Zeewolde 62,8% 42,9% 19,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.


Toename demografische druk door vergrijzing
Zeewolde kent een toenemende demografische druk. De bevolkingsprognoses laten zien dat het aandeel jongeren [groene druk] minder snel toeneemt dan het aandeel ouderen [grijze druk]. In 2018 is de grijze druk 19,9%, terwijl dit percentage in 2040 met 2,5 keer verdubbeld zal zijn. (Regionale prognose kerncijfers 2020-2040, 2009)

Prognose demografische druk [2020-2040] prognosecijfers uit 2009

2020 2030 2040
Demografische druk 68,0% 84,1% 99,4%
Groene druk 44,2% 45,1% 49,3%
Grijze druk 23,8% 39,0% 50,4%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

4. Etniciteit en gezondheid

Gezondheidstoestand minder goed
De gezondheidstoestand van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij hen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Inwoners met niet-westerse migratieachtergrond
In 2018 heeft in Zeewolde 6,3% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond. In Flevoland is het gemiddelde 21,4% en in Nederland is dit 13,1%. Dit zijn voornamelijk mensen afkomstig uit Suriname, [voormalige] Nederlandse Antillen, Aruba en Marokko. Daarnaast is bijna 12% van de inwoners met name afkomstig uit Oost-Europa. De gemiddelden in Flevoland en Nederland zijn respectievelijk 9,4% en 10,1%.

Migratieachtergrond

Zeewolde Flevoland Nederland
Nederlandse achtergrond 81,7% 69,2% 76,9%
Westerse migratieachtergrond 11,9% 9,4% 10,1%
Niet-westerse migratieachtergrond 6,3% 21,4% 13,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Niet-westerse migratieachtergrond

Zeewolde Flevoland Nederland
Marokko 0,4% 2,8% 2,3%
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 0,4% 1,9% 0,9%
Suriname 0,6% 6,9% 2,0%
Overig niet-westerse migratieachtergrond 4,9% 9,8% 7,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Prognose bevolking naar land van herkomst Almere (2020-2040)
De verwachting is dat het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond fors stijgt naar zo’n 17% in 2040. (CBS Statline: Bevolking, Regionale kerncijfers Nederland, 2017 en 2018 en regionale prognosecijfers 2020-2040, 2009)

2020 2030 2040
Westerse landen 7,6% 8,2% 8,6%
Niet-westerse landen 9,9% 13,6% 17,2%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

5. Samenstelling huishoudens

Eenpersoonshuishoudens
In 2018 is in Zeewolde 31,0% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dit is ongeveer gelijk aan het Flevolandse percentage van 31,3% en lager dan het landelijk gemiddelde van 38,2%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens iets zal stijgen naar 32% in 2040.

Eenouderhuishoudens in Zeewolde
In 2018 is in Zeewolde bijna 7% een eenouderhuishouden. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 10% en het landelijke gemiddelde van 7,3%.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Lagere ontwikkelingskansen van kinderen uit eenoudergezinnen lijken vooral te komen door een ongunstige financiële situatie voor een deel van deze gezinnen. (NJI – eenoudergezinnen, 2014)

Gescheiden inwoners
In Zeewolde is in 2018 7,3% van de inwoners gescheiden. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 8,3% en het landelijk gemiddelde van 7,7%.

Levensverwachting gehuwden
In Zeewolde is 42,8% van de inwoners gehuwd. In Flevoland ligt dit percentage op 38,9% en in Nederland op 39,1%. Gehuwde mensen leven langer dan niet-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen. (CBS Statline: Bevolking, 2018 en Regionale prognosecijfers 2017-2040)

Burgerlijke staat op 1 januari 2018

Totale bevolking Ongehuwd Gehuwd Verweduwd Gescheiden
Nederland 17.181.084 48,2% 39,1% 5,0% 7,7%
Flevoland (PV) 411.670 49,5% 38,9% 3,3% 8,3%
Zeewolde 22.407 47,0% 42,8% 2,9% 7,3%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

6. Sociaal Economische Status

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Relatief veel hoogopgeleiden
In 2017 is 25% van de Zeewoldenaren tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). In Nederland is bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen hoogopgeleid (HBO/WO). (Compendium voor de Leefomgeving, Hoogopgeleiden, 2017)

Bestedingsruimte gelijk aan Nederland
In 2017 is het gemiddeld besteedbaar inkomen voor de gemeente Zeewolde €44.200. Dit is hoger dan het Flevolandse gemiddelde van €41.500. Het gemiddelde in Nederland is €41.000. (CBS statline, 2017)

Schulden
Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2016 heeft 19% van de Zeewolder volwassenen enige of grote moeite om financieel rond te komen. In Flevoland ligt dit percentage op 23% en in Nederland op 20%. Bij de senioren ligt dat percentage in Zeewolde met 12% gelijk aan het gemiddelden is Nederland. Voor Flevoland ligt dit percentage op 14%. (GGD volwassenen- en seniorenenquête 2016)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in Zeewolde 7 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 4 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP WSNP.
 

7. Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Zeewolde heeft 70,9% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is in totaal gedaald naar 4,2%.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Zeewolde gedaald van 4,4% in 2016 naar 3,9% in 2017. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 5,3%. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS Statline uitkeringspositie jongeren 15-27 jaar; regio, 2007-2017, 2016-2017. Geraadpleegd op 9 april 2019)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.
Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld;
  • drugs- en drankgebruik;
  • leefbaarheidsproblemen.

 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in totaal 780 Zeewolder inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong). (CBS Statline, personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio, december 2017. Geraadpleegd op 9 april 2019)

GGD Flevoland (02-01-2020). Bevolking Zeewolde. Geraadpleegd op 06-12-2022 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-zeewolde-2/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail