Print

Bevolking Urk

In de factsheet Bevolking staan feiten en cijfers over de inwoners van Urk. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaal economische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Urk.

Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met @GGD Flevoland.

Inwonersaantal

Bijna 20.000 inwoners in Urk
Urk heeft 19.987 inwoners en is qua inwonertal de kleinste gemeente in Flevoland.

De provincie Flevoland telt op 1 januari 2016 ongeveer 404.000 inwoners, waarvan bijna de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks. (CBS Statline: Bevolking (2016))

Leeftijdsopbouw en prognose

De bevolkingsopbouw van Urk zal in de toekomst veranderen. Van veel kleine kinderen en relatief weinig ouderen, gaat het naar een opbouw van minder kinderen en meer ouderen.(CBS Statline Bevolkingscijfers, 2016)

Verschuiving
In de prognose van de demografische druk is terug te zien dat de totale groep van ‘productieven’ blijft toenemen tot 2040, maar dat er een verschuiving zichtbaar is. De groep ouderen [grijze druk] en het aandeel jongeren neemt toe tot 2020. Naar verwachting neemt het aandeel jongeren daarna af.

Demografische druk
De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Etniciteit

Etniciteit en gezondheid
De gezondheidstoestand van mensen van niet-westerse landen is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij hen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Weinig inwoners van niet-westerse afkomst
In Urk is iets meer dan 1,5% van de bevolking van niet-westerse afkomst. Daarnaast is ruim 1% van de inwoners met name afkomstig uit Oost-Europa.

De verwachting is dat het aantal mensen van niet-westerse afkomst fors stijgt naar zo’n 11% in 2040. (CBS, 2016)

Prognosepercentages naar land van herkomst: Urk (2015-2040)

2015 2020 2030 2040
Westerse landen 1,4 2,7 3,9 5,1
Niet westerse landen* 1,7 5,3 8,6 11,1
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Hier gaat het om Suriname (0,1%), Marokko (0,6%), Nederlandse Antillen/Aruba (0,1%),
Turkije (0,1%) en overige niet-westerse landen (0,8%).

Samenstelling huishoudens

Eenpersoonshuishoudens
In 2015 is in Urk bijna 19% van de huishoudens een eenpersoons huishouden. Dit is bijna de helft lager dan het landelijk gemiddelde van 37%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens iets zal dalen naar 17% in 2040.

Eenoudergezinnen in Urk
In 2015 is in Urk 4,5% een eenoudergezin. Het landelijke gemiddelde is 7%. In Flevoland is dat 10%.

Gescheiden inwoners
In Urk is nog geen 2% van de bevolking van 20 jaar en ouder gescheiden. Dit is ver onder het landelijk gemiddelde van 7,5%. Het Flevolandse gemiddelde is 8%.

Levensverwachting gehuwden
Gehuwde mensen leven langer dan nooit-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Voor een deel van de gezinnen lijken de verschillen met name te komen door een ongunstige financiële situatie. (NJI)

Sociaal Economische Status

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Relatief weinig hoogopgeleiden
In 2015 is 15% van de Urker bevolking tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). Dit is bijna de helft minder dan het gemiddelde van 29% in Nederland.

Bestedingsruimte gelijk aan Nederland
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen voor de gemeente Urk is €22.200. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van €23.600. Het gemiddelde in Nederland is €24.800. (CBS, 2013)

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Schulden

Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2012 heeft 21% van de Urker volwassenen moeite om financieel rond te komen. Bij de senioren ligt dat percentage met 18% iets lager. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2012)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in Urk 10 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 8 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP.

Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Urk heeft 72% betaald werk. (CBS, 2015). De werkloosheid is in totaal gedaald naar 5%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid

Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Urk gedaald naar 9,7%. (CBS, 2015) Dit is lager dan het landelijke gemiddelde van 11,3%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld
  • drugs- en drankgebruik
  • leefbaarheidsproblemen


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Urk hebben 52 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.
 

Bronvermelding:
1. CBS Statline, 1 januari 2016
2. CBS Statline Bevolkingscijfers, 2016
3. CBS, Bevolkingscijfers, 2016
4. NJI
5. CBS, 2013
6. GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2012
7. CBS, 2015
8. CBS, 2015
9. Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015

GGD Flevoland (13-12-2018). Bevolking Urk. Geraadpleegd op 23-03-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-urk/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail