Print

Bevolking Urk

In de factsheet Bevolking Urk 2018 staan feiten en cijfers over de inwoners van Urk. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaal economische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Urk.
 

1. Inwonersaantal

Ruim 20.000 inwoners in Urk
Urk heeft 20.768 inwoners en is qua inwonertal de kleinste gemeente in Flevoland.
Op 1 januari 2019 telt de provincie Flevoland 416.431 inwoners, waarvan de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks. (CBS Statline: Regionale kerncijfers – bevolking, 2019)

2. Leeftijdsopbouw

Meer ouderen in toekomst
De bevolkingsopbouw van Urk zal in de toekomst veranderen. Van veel kleine kinderen en relatief weinig ouderen, gaat het naar een opbouw van minder kinderen en meer ouderen. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)


3. Demografische druk

Minder oudere inwoners
Er zijn in Urk minder oudere inwoners [lagere grijze druk] en meer jonge inwoners [hogere groene druk] dan gemiddeld in de rest van Flevoland en Nederland. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Totale demografische druk Groene druk Grijze druk
Nederland 69,6% 37,6% 32,0%
Flevoland (PV) 65,1% 43,1% 21,9%
Urk 87,1% 69,7% 17,4%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.


Verschuiving
In de prognose van de demografische druk is terug te zien dat de totale groep van ‘productieven’ blijft toenemen tot 2040, maar dat er een verschuiving zichtbaar is. De groep ouderen [grijze druk] en het aandeel jongeren neemt toe tot 2020. Naar verwachting neemt het aandeel jongeren daarna af, terwijl het aandeel ouderen blijft toenemen. (Regionale prognose kerncijfers 2020-2040, 2009)

Prognose demografische druk [2020-2040] prognosecijfers uit 2009

2020 2030 2040
Demografische druk 99,5% 106,1% 109,7%
Groene druk 78,1% 77,4% 74,5%
Grijze druk 21,4% 28,7% 35,2%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

4. Etniciteit en gezondheid

Gezondheidstoestand minder goed
De gezondheidstoestand van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij hen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Weinig inwoners met niet-westerse migratieachtergrond
In Urk heeft iets meer dan 1,5% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond. In Flevoland is het gemiddelde 21,4% en in Nederland is dit 13,1%. Dit zijn voornamelijk mensen afkomstig uit Suriname, [voormalige] Nederlandse Antillen, Aruba en Marokko. Daarnaast is 1,5% van de inwoners met name afkomstig uit Oost-Europa. De gemiddelden in Flevoland en Nederland zijn respectievelijk 9,4% en 10,1%.

Westerse migratieachtergrond

Urk Flevoland Nederland
Nederlandse achtergrond 96,2% 69,2% 76,9%
Westerse migratieachtergrond 1,5% 9,4% 10,1%
Niet-westerse migratieachtergrond 2,3% 21,4% 13,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Niet-westerse migratieachtergrond

Urk Flevoland Nederland
Marokko 0,5% 2,8% 2,3%
(voormalig) Nederlandse Antillen, Aruba 0,1% 1,9% 0,9%
Suriname 0,1% 6,9% 2,0%
Overig niet-westerse migratieachtergrond 1,6% 9,8% 7,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Prognose bevolking naar land van herkomst Urk (2020-2040)
De verwachting is dat het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond fors zal stijgen naar zo’n 11% in 2040. (CBS Statline: Bevolking, Regionale kerncijfers Nederland, 2017 en 2018 en regionale prognosecijfers 2020-2040, 2009)

2020 2030 2040
Westerse landen 2,7% 3,9% 5,1%
Niet-westerse landen 5,3% 8,6% 11,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

5. Samenstelling huishoudens

Eenpersoonshuishoudens
In 2018 is in Urk 19,5% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dit is fors lager dan het Flevolandse percentage van 31,3% en bijna de helft lager dan het landelijk gemiddelde van 38,2%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Urk zal dalen naar 17% in 2040.

Eenouderhuishoudens in Urk
In 2018 is in Urk 4,4% een eenouderhuishouden. Dit is ruim de helft lager dan het Flevolandse gemiddelde van 10%. Het landelijke gemiddelde is 7,28%.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Lagere ontwikkelingskansen van kinderen uit eenoudergezinnen lijken vooral te komen door een ongunstige financiële situatie voor een deel van deze gezinnen. (NJI – eenoudergezinnen, 2014)

Gescheiden inwoners
In Urk is nog geen 2% van de inwoners gescheiden. Het Flevolandse gemiddelde is 8,3% en het landelijk gemiddelde ligt op 7,7%.

Levensverwachting gehuwden
In Urk is 45% van de inwoners gehuwd. In Flevoland ligt dit percentage op 38,9% en in Nederland op 39,1%. Gehuwde mensen leven langer dan nooit-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen. (CBS Statline: Bevolking, 2018 en Regionale prognosecijfers 2017-2040)

Burgerlijke staat op 1 januari 2018

Totale bevolking Ongehuwd Gehuwd Verweduwd Gescheiden
Nederland 17.181.084 48,2% 39,1% 5,0% 7,7%
Flevoland (PV) 411.670 49,5% 38,9% 3,3% 8,3%
Urk 20.524 45,8% 45,0% 3,1% 1,8%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

6. Sociaal Economische Status

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Relatief weinig hoogopgeleiden
In 2017 is 17% van de Urker bevolking tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). In Nederland is bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen hoogopgeleid (HBO/WO). (Compendium voor de Leefomgeving, Hoogopgeleiden, 2017)

Bestedingsruimte hoger dan gemiddelde in Nederland
In 2017 is het gemiddeld besteedbaar inkomen voor de gemeente Urk €47.600. Dit is fors hoger dan het Flevolandse gemiddelde van €41.500. Het gemiddelde in Nederland is €41.000. (CBS statline, 2017)

Schulden
Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.
Moeite met rondkomen
In 2016 heeft 16% van de Urker volwassenen enige of grote moeite om financieel rond te komen. In Flevoland ligt dit percentage op 23% en in Nederland op 20%. Bij de senioren is dit 12%. Dit is gelijk aan het landelijke percentage. Voor Flevoland ligt dit percentage op 14%. (GGD volwassenen- en seniorenenquête 2016)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in Urk 10 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 8 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP WSNP.

7. Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Urk heeft 74,2% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is in totaal gedaald naar 3,2%.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Urk gedaald van 3,0% in 2016 naar 2,8% in 2017. Dit is lager dan het Flevolandse [5,3%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.
Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld;
  • drugs- en drankgebruik;
  • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in totaal 530 Urker inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

GGD Flevoland (06-05-2019). Bevolking Urk. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-urk-2/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail