Print

Bevolking Noordoostpolder

In de factsheet Bevolking Noordoostpolder 2018 staan feiten en cijfers over de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaaleconomische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Noordoostpolder.

1. Inwonersaantal

Bijna 47.000 inwoners in de Noordoostpolder
Noordoostpolder is met 46.863 inwoners de derde gemeente in Flevoland.
Op 1 januari 2019 telt de provincie Flevoland 416.431 inwoners, waarvan de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks. (CBS Statline: Regionale kerncijfers – bevolking, 2019)

2. Leeftijdsopbouw

Toename aandeel ouderen
In de Noordoostpolder neemt het aandeel ouderen toe, terwijl het aandeel jongeren ongeveer gelijk blijft of licht stijgt. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)


3. Demografische druk

Hogere demografische druk
De demografische druk blijft in de gemeente Noordoostpolder hoger dan gemiddeld in Flevoland. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Totale druk Groene druk Grijze druk
Nederland 69,9% 37,6% 32,0%
Flevoland (PV) 65,1% 43,1% 21,9%
Noordoostpolder 74,8% 45,0% 29,8%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.


Toename demografische druk door vergrijzing
Onderstaande grafiek laat de prognose voor demografische druk zien. De demografische druk stijgt verder tot 2040, als gevolg van de stijging van het aantal ouderen in Noordoostpolder. (Regionale prognose kerncijfers 2020-2040, 2009)

Prognose demografische druk [2020-2040] prognosecijfers uit 2009

2020 2030 2040
Demografische druk 78,7% 94,% 106,6%
Groene druk 46,1% 49,1% 52,4%
Grijze druk 32,5% 45,3% 54,0%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

4. Etniciteit en gezondheid

Gezondheidstoestand minder goed
De gezondheidstoestand van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij deze bevolkingsgroepen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Ruim 7% met niet-westerse migratieachtergrond
In de gemeente Noordoostpolder heeft 7,2% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond. In Flevoland is het gemiddelde 21,4% en in Nederland is dit 13,1%. Dit zijn voornamelijk mensen afkomstig uit Suriname, [voormalige] Nederlandse Antillen, Aruba en Marokko. Daarnaast is ruim 7% van de inwoners met name afkomstig uit Oost-Europa. De gemiddelden in Flevoland en Nederland zijn respectievelijk 9,4% en 10,1%. (CBS Statline: Bevolking, Regionale kerncijfers Nederland, 2017 en 2018 en regionale prognosecijfers 2020-2040, 2009)

Migratieachtergrond

Noordoostpolder Flevoland Nederland
Nederlandse achtergrond 85,5% 69,2% 76,9%
Westerse migratieachtergrond 7,3% 9,4% 10,1%
Niet-westerse migratieachtergrond 7,2% 21,4% 13,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Niet-westerse migratieachtergrond

Noordoostpolder Flevoland Nederland
Marokko 1,3% 2,8% 2,3%
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 0,6% 1,9% 0,9%
Suriname 0,5% 6,9% 2,0%
Overig niet-westerse migratieachtergrond 4,8% 9,8% 7,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Prognose bevolking naar land van herkomst Noordoostpolder (2020-2040)
De verwachting is dat het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in 2040 met het dubbele stijgt naar zo’n 14,5%.

2020 2030 2040
Westerse landen 5,6% 6,2% 6,7%
Niet-westerse landen 9,4% 12,2% 14,5%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

5. Samenstelling huishoudens

Stijging eenpersoonshuishoudens
In 2018 is in de gemeente Noordoostpolder 29,8% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dit is lager dan het Flevolandse percentage van 31,3% en fors lager dan het landelijk gemiddelde van 38,2%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens in de Noordoostpolder zal stijgen naar 38% in 2040.

Eenouderhuishoudens in de Noordoostpolder
In 2018 is in de Noordoostpolder 6,3% een eenouderhuishouden. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 10% en het landelijke gemiddelde van 7,3%.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Lagere ontwikkelingskansen van kinderen uit eenoudergezinnen lijken vooral te komen door een ongunstige financiële situatie voor een deel van deze gezinnen. (NJI – eenoudergezinnen, 2014)

Gescheiden inwoners
In de Noordoostpolder is in 2018 6,4% van de inwoners gescheiden. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 8,3% en het landelijk gemiddelde van 7,7%.

Levensverwachting gehuwden
In de Noordoostpolder is 43,4% van de inwoners gehuwd. In Flevoland ligt dit percentage op 38,9% en in Nederland op 39,1%. Gehuwde mensen leven langer dan niet-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen. (CBS Statline: Bevolking, 2018 en Regionale prognosecijfers 2017-2040)

Burgerlijke staat op 1 januari 2018

Totale bevolking Ongehuwd Gehuwd Verweduwd Gescheiden
Nederland 17.181.084 48,2% 39,1% 5,0% 7,7%
Flevoland (PV) 411.670 49,5% 38,9% 3,3% 8,3%
Noordoostpolder 46.625 45,8% 43,4% 4,4% 6,4%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

6. Sociaal Economische Status

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Minder hoogopgeleiden
In 2017 is 20% van de inwoners van de Noordoostpolder tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). In Nederland is bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen hoogopgeleid (HBO/WO). (Compendium voor de Leefomgeving, Hoogopgeleiden, 2017)

Bestedingsruimte gelijk aan Nederland
In 2017 is het gemiddeld besteedbaar inkomen voor de gemeente Noordoostpolder €41.300. Dit is iets lager dan het Flevolandse gemiddelde van €41.500. Het gemiddelde in Nederland is €41.000. (CBS statline, 2017)

Schulden
Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2016 heeft 15% van de volwassenen van de Noordoostpolder enige of grote moeite om financieel rond te komen. In Flevoland ligt dit percentage op 23% en in Nederland op 20%. Bij de senioren ligt dat percentage met 9% een stuk lager. Voor Flevoland ligt dit percentage op 14% en in Nederland op 12%. (GGD volwassenen- en seniorenenquête 2016)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in de Noordoostpolder 28 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 8 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP WSNP.

7. Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In de Noordoostpolder heeft 68,6% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is op 1 januari 20185 in totaal gedaald naar 4,3%.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in de Noordoostpolder van 6,4% in 2016 gedaald naar 5,7% in 2017. Dit is hoger dan het Flevolandse [5,3%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.
Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld;
  • drugs- en drankgebruik;
  • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in de gemeente Noordoostpolder in totaal 1.820 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

GGD Flevoland (18-07-2019). Bevolking Noordoostpolder. Geraadpleegd op 29-11-2022 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-nop/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail