Print

Bevolking Noordoostpolder

In de factsheet Bevolking staan feiten en cijfers over de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaal economische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Noordoostpolder.

Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met @GGD Flevoland.

Inwonersaantal

Ruim 46.000 inwoners in Noordoostpolder
Noordoostpolder is met 46.439 inwoners de derde gemeente in Flevoland.

De provincie Flevoland telt op 1 januari 2016 ongeveer 404.000 inwoners, waarvan bijna de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks(CBS, 1 januari 2016).

Leeftijdsopbouw en prognose

In Noordoostpolder neemt het aandeel ouderen toe, terwijl het aandeel jongeren ongeveer gelijk blijft of licht stijgt.


(CBS Statline Bevolkingscijfers, 2016)

Demografische druk stijgt tot 2040
De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Onderstaande grafiek laat de prognose voor demografische druk zien. De demografische druk stijgt verder tot 2040, als gevolg van de stijging van het aantal ouderen in Noordoostpolder. De demografische druk blijft in de gemeente Noordoostpolder hoger dan gemiddeld in Flevoland.

Etniciteit

Etniciteit en gezondheid
De gezondheidstoestand van mensen van niet-westerse landen is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij hen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Bijna 7% van niet-westerse afkomst
In de gemeente Noordoostpolder is bijna 7% van de bevolking van niet-westerse afkomst. Daarnaast is ruim 6% van de inwoners met name afkomstig uit Oost-Europa.

De verwachting is dat het aantal mensen van niet-westerse afkomst met het dubbele stijgt naar zo’n 14,5% in 2040. (CBS Bevolkingscijfers 2016)

Prognosepercentages naar land van herkomst: Noordoostpolder (2015-2040)

2015 2020 2030 2040
Westerse landen 6,4 5,6 6,2 6,7
Niet westerse landen* 6,9 9,4 12,2 14,5
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Hier gaat het om Suriname (0,5%), Marokko (1,2%), Nederlandse Antillen/Aruba (0,6%),
Turkije (0,6%) en overige niet-westerse landen (4%).

Samenstelling huishoudens

Stijging eenpersoonshuishoudens
In 2015 is in de gemeente Noordoostpolder bijna 30% van de huishoudens een eenpersoons huishouden. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 37%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens iets zal stijgen naar 38% in 2040.

Eenoudergezinnen in de Noordoostpolder
In 2015 is in de Noordoostpolder iets meer dan 6% een eenoudergezin. Het landelijke gemiddelde is 7%.

Gescheiden inwoners
In de Noordoostpolder is in 2015 6% van de bevolking van 20 jaar en ouder gescheiden. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 7,5%.

Levensverwachting gehuwden
Gehuwde mensen leven langer dan nooit-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Voor een deel van de gezinnen lijken de verschillen met name te komen door een ongunstige financiële situatie. (NJI)

Sociaal Economische Status

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Minder hoogopgeleiden
In 2015 is 24% van de inwoners van de Noordoostpolder tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). Dit is minder dan het gemiddelde van 29% in Nederland.

Bestedingsruimte gelijk aan Nederland
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen voor de gemeente Noordoostpolder is €23.300. Dit is ongeveer gelijk aan het Flevolandse gemiddelde van €23.600. Het gemiddelde in Nederland is €24.800. (CBS 2013)

Schulden

Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2012 heeft 24% van de volwassenen van de Noordoostpolder moeite om financieel rond te komen. Bij de senioren ligt dat percentage met 13% een stuk lager. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2012)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in de Noordoostpolder 28 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 8 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP.

Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In de Noordoostpolder heeft 66% betaald werk. (CBS, 2015) De werkloosheid is in totaal gedaald naar 6,5%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid

Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in de Noordoostpolder gedaald naar 11,2%. [CBS, 2015]. Dit is bijna gelijk aan het landelijke gemiddelde van 11,3%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld
  • drugs- en drankgebruik
  • leefbaarheidsproblemen


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de Noordoostpolder hebben 67 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.
 

Bronvermelding:
1. CBS 1 januari 2016
2. CBS Statline Bevolkingscijfers, 2016
3. CBS, Bevolkingscijfers, 2016
4. NJI
5. CBS, 2013
6. GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2012
7. CBS, 2015
8. Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015

GGD Flevoland (13-12-2018). Bevolking Noordoostpolder. Geraadpleegd op 23-03-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-noordoostpolder/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail