Print

Bevolking Lelystad

In de factsheet Bevolking staan feiten en cijfers over de inwoners van Lelystad. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaal economische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkloosheid en schulden in Lelystad.

Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met @GGD Flevoland.

Inwonersaantal

Bijna 77.000 inwoners in Lelystad
De provinciehoofdstad Lelystad is met 76.792 inwoners de tweede grote gemeente in Flevoland.

De provincie Flevoland telt op 1 januari 2016 ongeveer 404.000 inwoners, waarvan bijna de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks.


(CBS, 1 januari 2016)

Leeftijdsopbouw en prognose

In Lelystad neemt het aandeel ouderen toe, terwijl het aandeel jongeren ongeveer gelijk blijft of licht stijgt.(CBS Statline Bevolkingscijfers, 2016)

Demografische druk stijgt tot 2040

Onderstaande grafiek laat de prognose voor demografische druk zien. De demografische druk stijgt verder tot 2040, als gevolg van de stijging van het aantal ouderen in Lelystad. Relatief gezien neemt het aantal jongeren in Lelystad ook toe.

Demografische druk
De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Etniciteit

Relatief veel van niet-westerse afkomst
In Lelystad is ruim 19% van de bevolking van niet-westerse afkomst. Daarnaast is bijna 10% van de Lelystedelingen met name afkomstig uit Oost-Europa.

De verwachting is dat het aantal mensen van niet-westerse afkomst licht stijgt naar zo’n 21% in 2040. (CBS, 2016)

Etniciteit en gezondheid
De gezondheidstoestand van mensen van niet-westerse landen is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af.

Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij hen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Prognosepercentages naar land van herkomst: Lelystad (2015-2040)

 2015    2020   2030     2040
Westerse landen 9,6 7,9 7,6 7,4
Niet westerse landen 19,4 18,4 19,4 20,9
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Hier gaat het om Suriname (5,9%), Marokko (3,1%), Nederlandse Antillen/Aruba (2,4%), Turkije (2,5%) en overige niet-westerse landen (5,5%).

Samenstelling Huishoudens

In 2015 is in Lelystad bijna 33% van de huishoudens een eenpersoons huishouden. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 37%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Lelystad zal stijgen naar 46% in 2040.

Eenoudergezinnen in Lelystad
In 2015 is in Lelystad bijna 10% een eenoudergezin. Het landelijke gemiddelde is iets meer dan 7%.

Veel gescheiden inwoners
In Lelystad is in 2015 bijna 10% van de bevolking van 20 jaar en ouder gescheiden. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde van 7,5%.

Levensverwachting gehuwden
Gehuwde mensen leven langer dan nooit-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Voor een deel van de gezinnen lijken de verschillen met name te komen door een ongunstige financiële situatie. (NJI)

Sociaal Economische Status

De sociaal economische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Minder hoogopgeleiden
In 2015 is 21% van de Lelystedelingen tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). Dit is minder dan het gemiddelde van 29% in Nederland.

Bestedingsruimte gelijk aan Nederland
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen voor de gemeente Lelystad is €22.600. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van €23.600. Het gemiddelde in Nederland is €24.800. (CBS, 2013)

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Schulden

Moeite met rondkomen
In 2012 heeft 31% van de Lelystadse volwassenen moeite om financieel rond te komen. Bij de senioren ligt dat percentage met 17% een stuk lager. (GGD volwassenen- en seniorenenquête, 2012)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in Lelystad 82 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 14 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP.

Schulden
Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Lelystad heeft 63% betaald werk. ( CBS, 2015) De werkloosheid is in totaal gedaald naar 7,8%.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Lelystad gedaald naar 12,4%. ( CBS, 2015) Dit is nog wel iets hoger dan het landelijke gemiddelde. Het gemiddelde in Nederland is 11,3%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld
  • drugs- en drankgebruik
  • leefbaarheidsproblemen


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Lelystad hebben 97 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.
Bronvermelding:
1. CBS Bevolking, 1 januari 2016
2. CBS Statline Bevolkingscijfers, 2016
3. CBS, 2016
4. NJI
5. CBS, 2013
6. GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2012
7. CBS, 2015
8. CBS, 2015
9. Provincie Flevoland: Economie

GGD Flevoland (13-12-2018). Bevolking Lelystad. Geraadpleegd op 23-03-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-lelystad/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail