Print

Bevolking Lelystad

In de factsheet Bevolking Lelystad 2018 staan feiten en cijfers over de inwoners van Lelystad. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaal economische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkloosheid en schulden in Lelystad.

1. Inwonersaantal

Bijna 78.000 inwoners in Lelystad
De provinciehoofdstad Lelystad is met 77.872 inwoners de tweede grote gemeente in Flevoland.
Op 1 januari 2019 telt de provincie Flevoland 416.431 inwoners, waarvan de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks. (CBS Statline: Regionale kerncijfers – bevolking, 2019)

2. Leeftijdsopbouw

Toename aandeel ouderen
In Lelystad neemt het aandeel ouderen toe, terwijl het aandeel jongeren ongeveer gelijk blijft of licht stijgt. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)


3. Demografische druk

Meer oudere inwoners
Er zijn in Lelystad meer oudere inwoners [hogere grijze druk] dan gemiddeld in Flevoland. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Totale druk Groene druk Grijze druk
Nederland 69,6% 37,6% 32,0%
Flevoland (PV) 65,1% 43,1% 21,9%
Lelystad 71,2% 42,4% 28,8%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.


Demografische druk stijgt tot 2040
Onderstaande grafiek laat de prognose voor demografische druk zien. De demografische druk stijgt verder tot 2040, als gevolg van de stijging van het aantal ouderen in Lelystad. Relatief gezien neemt het aantal jongeren in Lelystad ook toe. (Regionale prognose kerncijfers 2020-2040, 2009)

Prognose demografische druk [2020-2040] prognosecijfers uit 2009

2020 2030 2040
Demografische druk 77,0% 85,1% 93,1%
Groene druk 45,6% 45,5% 46,7%
Grijze druk 31,4% 39,6% 46,4%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

4. Etniciteit en gezondheid

Gezondheidstoestand minder goed
De gezondheidstoestand van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij deze bevolkingsgroepen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Relatief veel met niet-westerse migratieachtergrond
In Lelystad heeft ruim 19% van de bevolking een niet-westerse migratieachtergrond. In Flevoland is het gemiddelde 21,4% en in Nederland is dit 13,1%. Dit zijn voornamelijk mensen afkomstig uit Suriname, [voormalige] Nederlandse Antillen, Aruba en Marokko. Daarnaast is bijna 10% van de Lelystedelingen met name afkomstig uit Oost-Europa. De gemiddelden in Flevoland en Nederland zijn respectievelijk 9,4% en 10,1%.

Lelystad Flevoland Nederland
Nederlandse achtergrond 69,2% 69,2% 76,9%
Westerse migratieachtergrond 10,1% 9,4% 10,1%
Niet-westerse migratieachtergrond 20,7% 21,4% 13,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Niet-westerse migratieachtergrond

Lelystad Flevoland Nederland
Marokko 3,1% 2,8% 2,3%
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2,4% 1,9% 0,9%
Suriname 5,9% 6,9% 2,0%
Overig niet-westerse migratieachtergrond 9,3% 9,8% 7,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Prognose bevolking naar land van herkomst Lelystad (2020-2040)
De verwachting is dat het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond licht stijgt naar zo’n 21% in 2040. (CBS Statline: Bevolking, Regionale kerncijfers Nederland, 2017 en 2018 en regionale prognosecijfers 2020-2040, 2009)

2020 2030 2040
Westerse landen 7,9% 7,6% 7,4%
Niet-westerse landen 18,4% 19,4% 20,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

5. Samenstelling huishoudens

Stijging eenpersoonshuishoudens
In 2018 is in Lelystad 33,7% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dit is hoger dan het Flevolandse gemiddelde van 31,3% en lager dan het landelijk gemiddelde van 38,2%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Lelystad zal stijgen naar 46% in 2040.

Eenouderhuishoudens in Lelystad
In 2018 is in Lelystad 10% een eenouderhuishouden. Dit is gelijk aan het Flevolandse gemiddelde. Het landelijke gemiddelde is 7,3%.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Lagere ontwikkelingskansen van kinderen uit eenoudergezinnen lijken vooral te komen door een ongunstige financiële situatie voor een deel van deze gezinnen. (NJI – eenoudergezinnen, 2014)

Veel gescheiden inwoners
In Lelystad is in 2018 bijna 10% van de inwoners gescheiden. Dit is ruim boven het Flevolandse gemiddelde van 8,3%. Het landelijk gemiddelde is 7,7%.

Levensverwachting gehuwden
In Lelystad is in 2018 37,7% van de inwoners gehuwd. In Flevoland ligt dit percentage op 38,9% en in Nederland op 39,1%. Gehuwde mensen leven langer dan niet-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen. (CBS Statline: Bevolking, 2018 en Regionale prognosecijfers 2017-2040)

Burgerlijke staat op 1 januari 2018

Totale bevolking Ongehuwd Gehuwd Verweduwd Gescheiden
Nederland 17.181.084 48,2% 39,1% 5,0% 7,7%
Flevoland (PV) 411.670 49,5% 38,9% 3,3% 8,3%
Lelystad 77.389 48,6% 37,7% 3,9% 9,8%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

6. Sociaal Economische Status

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Minder hoogopgeleiden
In 2017 is 23% van de Lelystedelingen tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). In Nederland is bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen hoogopgeleid (HBO/WO). (Compendium voor de Leefomgeving, Hoogopgeleiden, 2017)

Bestedingsruimte lager dan gemiddeld in Nederland
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen voor de gemeente Lelystad is €38.900. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van €41.500. Het gemiddelde in Nederland is €41.000. (CBS statline, 2017)

Schulden
Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2016 heeft 27% van de Lelystadse volwassenen enige of grote moeite om financieel rond te komen. In Flevoland ligt dit percentage op 23% en in Nederland op 20%. Bij de senioren ligt dat percentage in Lelystad met 18% een stuk lager. Voor Flevoland ligt dit percentage op 14% en in Nederland op 12%. (GGD volwassenen- en seniorenenquête 2016)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in Lelystad 82 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 14 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP WSNP.

7. Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gedaald
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gedaald. In Lelystad heeft 63% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is in totaal gedaald van 7,8% in 2016 naar 6,5% in 2017.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Lelystad van 8,2% in 2016 gedaald naar 7,0% in 2017. Het Flevolandse gemiddelde is 5,3% en het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.
Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld;
  • drugs- en drankgebruik;
  • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 krijgen 4.490 Lelystadse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

GGD Flevoland (01-12-2020). Bevolking Lelystad. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-lelystad-2/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail