Print

Bevolking Flevoland

In de factsheet Bevolking staan feiten en cijfers over de inwoners van provincie Flevoland. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaal economische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Flevoland.

Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met @GGD Flevoland.

Inwonersaantal

Ruim 404.000 inwoners in Flevoland
Flevoland is de jongste provincie van Nederland en bestaat uit zes gemeenten: Almere, Lelystad (de provinciehoofdstad)], Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

De provincie Flevoland telt op 1 januari 2016 404.068 inwoners, waarvan bijna de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks. (CBS Statline: Bevolking (2016), Herkomstgroepering (2015), Burgerlijke staat (2015), Regionale kerncijfers (2015), Personen met een uitkering (2015), Bevolkingsprognoses (2012 en 2009), WSNP (2012).)

Leeftijdsopbouw en prognose

De bevolkingsopbouw van Flevoland verandert. Het aandeel ouderen neemt hard toe, terwijl het aandeel jongeren iets afneemt.


(CBS Statline Bevolking, 2016)

Verschuiving
Door de toename van de levensverwachting neemt het aandeel ouderen toe. Als gevolg van de vergrijzing in Flevoland stijgt de demografische druk tot 2040 verder. Ook het aandeel jongeren neemt licht toe.

Het aantal mensen per leeftijdsgroep zal daardoor in de toekomst meer gelijk zijn dan nu.
De sterke groei van het aantal ouderen heeft allerlei maatschappelijke gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenvoorziening, gezondheidszorg en ouderenzorg. Preventie voor deze doelgroep zal zich (moeten) richten op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Demografische druk
De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Etniciteit

Etniciteit en gezondheid
De gezondheidstoestand van mensen van niet-westerse landen is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij hen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Relatief veel inwoners van niet-westerse afkomst
In 2015 is in Flevoland 20% van de bevolking van niet-westerse afkomst. Daarnaast is bijna 9% van de inwoners met name afkomstig uit Oost-Europa.

De verwachting is dat het aantal mensen van niet-westerse afkomst stijgt naar zo’n 22% in 2040. (CBS Statline: Bevolking (2016))

Prognose bevolking naar land van herkomst Flevoland (2015-2040)

2015 2020 2030 2040
Westerse landen 8,9 8,4 9,0 9,1
Niet westerse landen* 20,0 19,0 20,5 22,4
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

*Hier gaat het om Suriname (6,8%), Marokko (2,8%), Nederlandse Antillen/Aruba (1,8%),
Turkije (1,6%) en overige niet-westerse landen (7%).

Samenstelling huishoudens

Eenpersoonshuishoudens
In 2015 is in Flevoland bijna 31% van de huishoudens een eenpersoons huishouden. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 37%.

Eenoudergezinnen in Flevoland
In 2015 is in Flevoland bijna 10% van de inwoners een eenoudergezin. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 7%.

Gescheiden inwoners
In Flevoland is meer dan 8% van de bevolking van 20 jaar en ouder gescheiden. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,5%.

Levensverwachting gehuwden
Gehuwde mensen leven langer dan nooit-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Voor een deel van de gezinnen lijken de verschillen met name te komen door een ongunstige financiële situatie. (NJI)

Sociaal Economische Status

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

De sociaal economische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Opleidingsniveau jongeren
Het gemiddelde opleidingsniveau van de jongeren is laag. In het schooljaar 2014-2015 hebben 1170 vroegtijdige schoolverlaters in Flevoland geen startkwalificatie. (CBS, 2015)

Bestedingsruimte gelijk aan Nederland
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen voor Flevoland is €23.600. Dit is lager dan het Nederlandse gemiddelde van €24.800. (CBS 2013)

Schulden

Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2012 heeft 28% van de volwassenen in Flevoland moeite om financieel rond te komen. Het Nederlandse gemiddelde is 25%. Bij de senioren is 16%. Het landelijke gemiddelde is 14%. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2012.)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in Flevoland 355 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 12 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP.

Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Flevoland heeft 66% betaald werk. (CBS 2015)
De werkloosheid is in totaal gedaald naar 7,7%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Flevoland gedaald naar 13,6%. (CBS 2015) Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 11,3%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.
Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld
  • drugs- en drankgebruik
  • leefbaarheidsproblemen


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Flevoland hebben 73 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.
 

Bronvermelding:
1. CBS Statline: Bevolking (2016), Herkomstgroepering (2015), Burgerlijke staat (2015), Regionale kerncijfers (2015), Personen met een uitkering (2015), Bevolkingsprognoses (2012 en 2009), WSNP (2012)
2. CBS Statline Bevolking, 2016
3. CBS Statline Bevolking, 2016
4. NJI
5. CBS, 2015
6. CBS, 2013
7. GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2012
8. CBS, 2015
9. CBS, 2015
10. Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015

GGD Flevoland (13-12-2018). Bevolking Flevoland. Geraadpleegd op 23-03-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-flevoland/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail