Print

Bevolking Flevoland

In de factsheet Bevolking Flevoland 2018 staan feiten en cijfers over de inwoners van provincie Flevoland. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaaleconomische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Flevoland.
 

1. Inwonersaantal

Ruim 416.000 inwoners in Flevoland
Flevoland is de jongste provincie van Nederland en bestaat uit zes gemeenten: Almere, Lelystad (de provinciehoofdstad)], Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Op 1 januari 2019 telt de provincie Flevoland 416.431 inwoners, waarvan de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks.  (CBS Statline: Regionale kerncijfers – bevolking, 2019)

2. Leeftijdsopbouw

Toename aandeel ouderen
De bevolkingsopbouw van Flevoland verandert. Het aandeel ouderen neemt hard toe, terwijl het aandeel jongeren iets afneemt. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)

3. Demografische druk

Minder oudere inwoners
Er zijn in Flevoland minder oudere inwoners (lagere grijze druk) en meer jonge inwoners (hogere groene druk) dan gemiddeld in de rest van Nederland.

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Totale druk Groene druk Grijze druk
Nederland 69,6% 37,6% 32,0%
Flevoland (PV) 65,1% 43,1% 21,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Verschuiving
Door de toename van de levensverwachting neemt het aandeel ouderen toe. Als gevolg van de vergrijzing in Flevoland stijgt de demografische druk tot 2040 verder. Ook het aandeel jongeren neemt licht toe.

Het aantal mensen per leeftijdsgroep zal daardoor in de toekomst meer gelijk zijn dan nu. De sterke groei van het aantal ouderen heeft allerlei maatschappelijke gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenvoorziening, gezondheidszorg en ouderenzorg. Preventie voor deze doelgroep richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en het stimuleren van de zelfredzaamheid. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)

Prognose demografische druk [2020-2040] in Flevoland (Regionale prognosecijfers 2020-2040, 2009)

2020 2030 2040
Demografische druk 71,1% 84,8% 95,8%
Groene druk 45,4% 46,9% 48,1%
Grijze druk 35,8% 37,*% 47,&%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

4. Etniciteit en gezondheid

Gezondheidstoestand minder goed
De gezondheidstoestand van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij deze bevolkingsgroepen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Relatief veel inwoners met niet-westerse migratieachtergrond
In 2018 heeft in Flevoland 21,4% van de bevolking een niet-westerse migratieachtergrond. In Nederland is het gemiddelde 13,1%. Dit zijn voornamelijk mensen afkomstig uit Suriname, [voormalige] Nederlandse Antillen, Aruba en Marokko. Daarnaast is 9,4% van de inwoners met name afkomstig uit Oost-Europa. In Nederland is dat gemiddelde met 10,1% iets hoger. (CBS Statline: Bevolking, Regionale kerncijfers Nederland, 2018 )

Migratieachtergrond

Flevoland Nederland
Nederlandse achtergrond 69,2% 76,9%
Westerse migratieachtergrond 9,4% 10,1%
Niet-westerse migratieachtergrond 21,4% 13,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Niet-westerse migratieachtergrond

Flevoland Nederland 
Marokko 2,8% 2,3%
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 1,9% 0,9%
Suriname 6,9% 2,0%
Overig niet-westerse migratieachtergrond 9,8% 7,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 
Prognose bevolking naar land van herkomst Flevoland [2020-2040]
De verwachting is dat in 2040 het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond stijgt naar 22,4%.

2020 2030 2040
Westerse landen 8,4% 9,0% 9,1%
Niet-westerse landen 19,0% 20,5% 22,4%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

5. Samenstelling huishoudens

Eenpersoonshuishoudens
Op 1 januari 2018 is in Flevoland 31,3% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 38,2%. De verwachting is dat in 2040 ruim 40% van de huishoudens in Flevoland een eenpersoonshuishouden is. Het gemiddelde percentage in Nederland is dan bijna 42%.

Eenouderhuishouden in Flevoland
Op 1 januari 2018 is in Flevoland 10% van de inwoners een eenouderhuishouden. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 7,3%. De verwachting is dat in 2040 ongeveer 8,5% van de huishoudens in Flevoland een eenouderhuishouden is. Het percentage in Nederland zou dan 7% zijn.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Lagere ontwikkelingskansen van kinderen uit eenoudergezinnen lijken vooral te komen door een ongunstige financiële situatie voor een deel van deze gezinnen. (NJI, 2014. Geraadpleegd op 17 januari 2019)

Gescheiden inwoners
Op 1 januari 2018 is in Flevoland is 8,3% van de bevolking van 20 jaar en ouder gescheiden. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,7%.

Levensverwachting gehuwden
In Flevoland is op 1 januari 2018 38,9% van de inwoners gehuwd. Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Nederland van 39,1%. Gehuwde mensen leven langer dan niet-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen. (CBS Statline: Bevolking, 2018 en Regionale prognosecijfers 2017-2040)

Burgerlijke staat in Flevoland op 1 januari 2018

Totale bevolking Ongehuwd Gehuwd Verweduwd Gescheiden
Nederland 17.181.084 48,2% 39,1% 5,0% 7,7%
Flevoland 411.670 49,5% 38,9% 3,3% 8,3%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

6. Sociaal Economische Status

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Opleidingsniveau jongeren
Het gemiddelde opleidingsniveau van de jongeren in Flevoland is laag. In het schooljaar 2016-2017 hebben 1120 vroegtijdige Flevolandse schoolverlaters geen startkwalificatie (2,7%). (CBS, 2018)

Bestedingsruimte iets hoger dan gemiddelde in Nederland
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen voor particuliere huishoudens inclusief studenten in Flevoland in 2017 is €41.500. Dit is iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde van €41.000. (CBS, 2017)

Schulden
Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2016 heeft 23% van de volwassenen (2.300 respondenten) in Flevoland moeite om financieel rond te komen. Het Nederlandse gemiddelde is 20%. Bij de senioren (2.920 respondenten) is dit 14%. Het landelijke gemiddelde is 12%. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2017 hebben in Flevoland 291 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn zeven personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Ga voor meer informatie over de Wet schuldsanering natuurlijke personen naar WSNP WSNP.

7. Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2018 is de netto arbeidsparticipatie in Flevoland hoger ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. In Flevoland heeft 67,7% betaald werk. In Nederland ligt dit percentage op 66,7%. (CBS, 2017) De werkloosheid is gedaald van 7,2% in 2016 naar 5,6% in 2017.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Flevoland gedaald van 5,9% in 2016 naar 5,3% in 2017. (CBS, 2017) Dit percentage is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 5,0%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.
Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld;
  • drugs- en drankgebruik;
  • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in Flevoland 18.680 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

GGD Flevoland (19-05-2020). Bevolking Flevoland. Geraadpleegd op 29-11-2022 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-flevoland-2/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail