Print

Bevolking Dronten

In de factsheet Bevolking Dronten 2018 staan feiten en cijfers over de inwoners van Dronten. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaaleconomische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Dronten.

1. Inwonersaantal

Bijna 41.000 Dronter inwoners
Dronten is met 40.797 inwoners de vierde gemeente in Flevoland.
Op 1 januari 2019 telt de provincie Flevoland 416.431 inwoners, waarvan de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks. (CBS Statline: Regionale kerncijfers – bevolking, 2019)

2. Leeftijdsopbouw

Toename aandeel ouderen
Ten opzichte van Flevoland neemt in Dronten het aandeel ouderen toe, terwijl het aandeel jongeren ongeveer gelijk blijft of licht stijgt. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)


3. Demografische druk

Meer oudere inwoners
Er zijn in Dronten meer oudere inwoners [grijze druk] dan gemiddeld in Flevoland.

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Totale druk Groene druk Grijze druk
Nederland 69,6% 37,6% 32,0%
Flevoland (PV) 65,1% 43,1% 21,9%
Dronten 71,8% 42,0% 29,8%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Toename demografische druk door vergrijzing
Onderstaande grafiek laat de prognose voor demografische druk zien. De demografische druk stijgt verder tot 2040, als gevolg van de stijging van het aantal ouderen in Dronten. Relatief gezien neemt het aantal jongeren in Dronten af. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)

Prognose demografische druk [2020-2040] prognosecijfers uit 2009 (Regionale prognose kerncijfers 2020-2040, 2009)

2020 2030 2040
Demografische druk 68,8% 74,8% 83,3%
Groene druk 40,2% 40,9% 40,5%
Grijze druk 28,6% 37,6% 42,7%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

4. Etniciteit en gezondheid

Gezondheidstoestand minder goed
De gezondheidstoestand van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij deze bevolkingsgroepen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Relatief veel met niet-westerse migratieachtergrond
In Dronten heeft 8,2% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond. In Flevoland is het gemiddelde 21,4% en in Nederland is dit 13,1%. Dit zijn voornamelijk mensen afkomstig uit Suriname, [voormalige] Nederlandse Antillen, Aruba en Marokko. Daarnaast is 7,8% van de Drontense bevolking met name afkomstig uit Oost-Europa. De gemiddelden in Flevoland en Nederland zijn respectievelijk 9,4% en 10,1%. (CBS Statline: Bevolking, Regionale kerncijfers Nederland, 2017 en 2018 en regionale prognosecijfers 2020-2040, 2009)

Migratieachtergrond

Dronten Flevoland Nederland
Nederlandse achtergrond 83,9% 69,2% 76,9%
Westerse migratieachtergrond 7,8% 9,4% 10,1%
Niet-westerse migratieachtergrond 8,2% 21,4% 13,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Niet-westerse migratieachtergrond

Dronten Flevoland Nederland
Marokko 1,1% 2,8% 2,3%
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 0,5% 1,9% 0,9%
Suriname 0,8% 6,9% 2,0%
Overig niet-westerse migratieachtergrond 5,8% 9,8% 7,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Prognose bevolking naar land van herkomst Dronten (2020-2040)
De verwachting is dat in 2040 het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond stijgt naar 17,0%.

2020 2030 2040
Westerse landen 7,2% 7,5% 7,1%
Niet-westerse landen 11,9% 14,2% 17,0%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

5. Samenstelling huishoudens

Stijging eenpersoonshuishoudens
In 2018 is in Dronten 30,8% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 31,3% en het landelijk gemiddelde van 38,2%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Dronten zal stijgen naar 43% in 2040.

Eenoudergezinnen in Dronten
In 2018 is in Dronten 6,5% een eenoudergezin. Het gemiddelde in Flevoland is 10% en in Nederland 7,3%.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen. Daarnaast zijn van deze kinderen de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Voor een deel van de gezinnen lijken de verschillen met name te komen door een ongunstige financiële situatie. (NJI – eenoudergezinnen, 2014)

Veel gescheiden inwoners
In 2018 is in Dronten 7% van de inwoners gescheiden. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 8,3% en het landelijk gemiddelde van 7,7%.

Levensverwachting gehuwden
op 1 januari 2018 is 44,4% van de inwoners gehuwd. Dit ligt een stuk hoger dan het gemiddelde in Flevoland [38,9%] en in Nederland [39,1%]. Gehuwde mensen leven langer dan nooit-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen. (CBS Statline: Bevolking, 2018 en Regionale prognosecijfers 2017-2040)

Totale bevolking Ongehuwd Gehuwd Verweduwd Gescheiden
Nederland 17.181.084 48,2% 39,1% 5% 7,7%
Flevoland (PV) 411.670 49,5% 38,9% 3,3% 8,3%
Dronten 40.735 44,3% 44,4% 4,3% 7,0%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

6. Sociaal Economische Status

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Kwart bevolking hoogopgeleid
In 2017 is 25% van de Drontenaren tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). In Nederland is bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen hoogopgeleid (HBO/WO). (Compendium voor de Leefomgeving, Hoogopgeleiden, 2017)

Bestedingsruimte gelijk aan Nederland
In 2017 is het gemiddeld besteedbaar inkomen voor de gemeente Dronten €41.300. Dit is bijna gelijk aan het Flevolandse gemiddelde. Het gemiddelde in Nederland is €41.000. (CBS statline, 2017)

Schulden
Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2016 heeft 16% van de Drontense volwassenen enige of grote moeite om financieel rond te komen. In Flevoland ligt dit percentage op 23% en in Nederland op 20%. Bij de senioren ligt dat percentage met 11% een stuk lager. Voor Flevoland ligt dit percentage op 14% en in Nederland op 12%. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in Dronten 19 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 6 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP.

7. Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Dronten heeft 69,2% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is in totaal gedaald naar 4,5%.


Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Dronten gedaald naar 10,6%. Dit is lager dan het Flevolandse en landelijke gemiddelde. Het gemiddelde in Nederland is 11,3%. (CBS, 2015)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.
Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld;
  • drugs- en drankgebruik;
  • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Dronten hebben in totaal 1.620 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

GGD Flevoland (18-06-2020). Bevolking Dronten. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-dronten-2/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail