Print

Bevolking Almere

In de factsheet Bevolking Almere 2018 staan feiten en cijfers over de inwoners van Almere. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaaleconomische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Almere.

1. Inwonersaantal

Ruim 207.000 Almeerse inwoners
Almere is met 207.819 inwoners de grootste gemeente in Flevoland.
Op 1 januari 2019 telt de provincie Flevoland 416.431 inwoners, waarvan de helft in Almere woont. Het inwonersaantal groeit jaarlijks. (CBS Statline: Regionale kerncijfers – bevolking, 2019)

2. Leeftijdsopbouw

Afwijkende leeftijdsopbouw
Almere heeft een afwijkende leeftijdsopbouw ten opzichte van het gemiddelde in Flevoland. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)


3. Demografische druk

Minder oudere inwoners
Er zijn in Almere minder oudere inwoners (lagere grijze druk) en meer jonge inwoners (hogere groene druk) dan gemiddeld in de rest van Flevoland en Nederland.

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (kinderen en ouderen) en de ‘productieve bevolking’ (20-64 jaar).

Totale druk Groene druk Grijze druk
Nederland 69,6% 37,6% 32,0%
Flevoland (PV) 65,1% 43,1% 21,9%
Almere 58,0% 41,0% 17,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Toename demografische druk door vergrijzing
Almere kent echter een toenemende demografische druk. De bevolkingsprognoses laten zien dat het aandeel jongeren in Almere heel licht stijgt, terwijl het aandeel ouderen sterk toeneemt. Oorzaken van het sterk toenemende aantal ouderen zijn de toename van de levensverwachting en vergrijzing van de babyboomgeneratie. (CBS Statline: Regionale kerncijfers-bevolking, 2018)

Prognose demografische druk [2020-2040] prognosecijfers uit 2009 (Regionale prognose kerncijfers 2020-2040, 2009)

2020 2030 2040
Demografische druk 66,2% 82,6% 95,9%
Groene druk 43,7% 46,0% 47,0%
Grijze druk 22,5% 36,5% 48,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

4. Etniciteit en gezondheid

Gezondheidstoestand minder goed
De gezondheidstoestand van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is over het algemeen minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij deze bevolkingsgroepen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor.

Relatief veel inwoners van niet-westerse afkomst
In 2018 is in Almere 31,1% van de bevolking van niet-westerse afkomst. Dit percentage is fors hoger dan het gemiddelde in Flevoland van 21,4% en 13,1% in Nederland. Dit zijn voornamelijk mensen afkomstig uit Suriname, [voormalige] Nederlandse Antillen, Aruba en Marokko. Daarnaast is 10,5% van de Almeerse bevolking met name afkomstig uit Oost-Europa. Dit gemiddelde is ongeveer vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland van 10,1%. Het gemiddelde in Flevoland is 9,4%. (CBS Statline: Bevolking, Regionale kerncijfers Nederland, 2017 en 2018 en regionale prognosecijfers 2020-2040, 2009)

Almere Flevoland Nederland
Nederlandse achtergrond 58,4% 69,2% 76,9%
Westerse migratieachtergrond 10,5% 9,4% 10,1%
Niet-westerse migratieachtergrond 31,1% 21,4% 13,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Niet-westerse migratieachtergrond

Almere Flevoland Nederland
Marokko 3,9% 2,8% 2,3%
(voormalig) Nederlandse Antillen, Aruba 2,5% 1,9% 0,9%
Suriname 11,4% 6,9% 2,0%
Overig niet-westerse migratieachtergrond 13,3% 9,8% 7,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Prognose bevolking naar land van herkomst Almere (2020-2040)
De verwachting is dat in 2040 het aantal mensen met zowel een westerse afkomst als een niet-westerse afkomst licht stijgt.

2020 2030 2040
Westerse landen 10,1% 10,8% 11,0%
Niet-westerse landen 25,1% 25,5% 27,2%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

5. Samenstelling huishoudens

Stijging eenpersoonshuishoudens
In 2018 is in Almere 31,5% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dit is ongeveer gelijk aan het Flevolandse percentage van 31,3% en lager dan het landelijk gemiddelde van 38,2%. De verwachting is dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Almere zal stijgen naar 43,9% in 2040.

Relatief veel eenouderhuishouden in Almere
Er zijn in 2018 in Almere relatief veel eenouderhuishoudens. Van de huishoudens in Almere is 12,3% een eenouderhuishouden. Dit is hoger dan het Flevolandse gemiddelde van 10% en het landelijke gemiddelde van 7,3%.

Kind uit eenoudergezin meer kans op problemen
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen vaker probleemgedrag en emotionele problemen en zijn de prestaties op school slechter dan gemiddeld. Lagere ontwikkelingskansen van kinderen uit eenoudergezinnen lijken vooral te komen door een ongunstige financiële situatie voor een deel van deze gezinnen. (NJI – eenoudergezinnen, 2014)

Meer gescheiden inwoners
In 2018 is in Almere 9,1% van de inwoners gescheiden. Dit is hoger dan het Flevolandse gemiddelde van 8,3% en het landelijk gemiddelde van 7,7%.

Levensverwachting gehuwden
Op 1 januari 2018 is in Almere 36,2% van de inwoners gehuwd. Dit is lager dan het gemiddelde in Flevoland [38,9%] en Nederland [39,1%]. Gehuwde mensen leven langer dan niet-gehuwden en mensen die gescheiden of verweduwd zijn. Gehuwde mensen hebben minder kans om te sterven door niet-natuurlijke doodsoorzaken en doodsoorzaken die met een ongezonde leefstijl samenhangen. (CBS Statline: Bevolking, 2018 en Regionale prognosecijfers 2017-2040)

Totale bevolking Ongehuwd Gehuwd Verweduwd Gescheiden
Nederland 17.181.084 48,2% 39,1% 5% 7,7%
Flevoland 411.670 49,5% 38,9% 3,3% 8,3%
Almere 203.990 52,0% 36,2% 2,8% 9,1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

6. Sociaal Economische Status

SES en gezondheid
Mensen met een lage SES hebben meer gezondheidsproblemen. Ze leven gemiddeld zeven jaar korter en veertien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hoge SES. Deze kloof wordt steeds groter.

De sociaaleconomische status (SES) van iemand wordt bepaald door verschillende indicatoren, onder andere opleidingsniveau en inkomen.

Begrijpen van gezondheidsinformatie
Een lage opleiding en wonen in armoede houdt verband met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

Minder hoogopgeleiden
In 2017 is 29% van de Almeerders tussen de 15 en 74 jaar hoogopgeleid (HBO/WO). Dit komt overeen met het Nederlandse cijfer (bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen hoogopgeleid (HBO/WO). (Compendium voor de Leefomgeving, Hoogopgeleiden, 2017)

Bestedingsruimte hoger dan gemiddelde in Nederland
In 2017 is het gemiddeld besteedbaar inkomen voor de gemeente Almere €41.900. Dit is iets hoger dan het Flevolandse gemiddelde van €41.500. Het gemiddelde in Nederland is €41.000. (CBS statline, 2017)

Schulden
Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Geldschulden hebben ook effect op de omgeving en de werkgever. De schatting is dat de productiviteit van een werknemer met schuldenproblematiek met 20% omlaag gaat.

Moeite met rondkomen
In 2016 heeft 26% van de Almeerse volwassenen enige of grote moeite om financieel rond te komen. In Flevoland ligt dit percentage op 23% en in Nederland op 20%. Bij de senioren ligt dat percentage in Almere met 15% een stuk lager. Voor Flevoland ligt dit percentage op 14% en in Nederland op 12%. (GGD volwassenen- en seniorenenquête 2016)

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
In 2015 hebben in Almere 209 personen een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat zijn 14 personen per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Zie verder WSNP WSNP.

7. Arbeidsparticipatie en werkloosheid

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Almere heeft 68% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is op 1 januari 2018 in totaal gedaald naar 6,1%.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Almere van 5,9% in 2016 gedaald naar 5,3% in 2017. Dit is gelijk aan het Flevolandse [5,3%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017) https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/20239NED/table?fromstatweb

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.
Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

  • geweld
  • drugs- en drankgebruik
  • leefbaarheidsproblemen

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in totaal 9.430 Almeerse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

GGD Flevoland (29-05-2020). Bevolking Almere. Geraadpleegd op 30-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/bevolking-almere-2/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail